Obsah

FOTO

Připravení podmínek pro výstavbu a provoz diskontního obchodu bylo stanoveno v Programu rozvoje města 2008 - 2013 jako Aktivita 22 v rámci programového úkolu PÚ06 - Zkvalitnění infrastrukturního zázemí pro bydlení a vybavenosti města.

Existence diskontního obchodu může znamenat významnou konkurencí pro místní obchodníky, které bude nutit k vyšší kvalitě poskytovaných služeb a nižší ceně. Lze předpokládat, že bez problémů zůstanou zachovány obchody s jiným sortimentem zboží a kvalitativně odlišným zbožím či přístupem k zákazníkovi. Diskontní obchod umožní získání zaměstnání pro řadu prodavaček a prodavačů a zajistí tak poptávku po zaměstnancích i v případě úpadku menších obchodníků. Lokalizace mezi panelovým sídlištěm a Žižkovem se logická jednak s ohledem na dostupné volné pozemky v majetku města a jednak kvůli vysoké koncentraci obyvatel na malém území. V rámci této aktivity je zajištěna dopravní dostupnost přímo z Mírového sídliště a z ul. Svobody (silnice III. třídy č. 27716 ve směru Český Dub – Kněžičky). Významné je též spádové území, které tvoří cca 7000 obyvatel. Zřízení diskontního obchodu v Českém Dubu je také výrazná pozitivní aktivita směrem k okolním obcím.

 
Zastupitelstvo města schválilo dne 25.6.2013 č.usn. 2013/ZM/05/44
Smlouvu o smlouvě budoucí kupní a Kupní smlouvu na pozemky p. č. 1534/2 o výměře 631 m2, p. č. 1534/13 o výměře 214 m2, p. č. 1538 o výměře 754 m2, 1539/1 o výměře 2493 m2, p. č. 1539/2 o výměře 1061 m2, p. č. 1539/3 o výměře 135 m2 a p. č. 1541/1 o výměře 109 m2 mezi Městem Český Dub a panem Romanem Mazákem, IČ 44761805 za celkovou cenu 1.436.861,- Kč.
 
Pan Roman Mazák je majitelem bývalé Jednoty a v kupní smlouvě se zavázal vybudovat prodejnu na místě bývalé mateřské školy nejpozději do 30.6.2016.

 

STUDIE BUDOUCÍ PRODEJNY NA ŽIŽKOVĚ

STUDIE