Obsah

 PRAVIDLA

PRO VYDÁVÁNÍ ZPRAVODAJE  - INFORMACE Z RADNICE
Článek 1 
Úvodní ustanovení
Rada města Český Dub stanoví Pravidla pro vydávání zpravodaje s názvem INFORMACE Z RADNICE. Pravidla upravují práva a povinnosti, distribuci a ostatní náležitosti při vydávání zpravodaje. Řídí se zákonem č. 46/2002 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pravidla upravují vydávání zpravodaje zejména z hlediska tematického zaměření, přípravy a distribuce jednotlivých vydání.
 
Článek 2 
Základní údaje
Název zpravodaje:     ČESKODUBSKÝ ZPRAVODAJ
Vydavatel:                Městský úřad Český Dub, n. B. Smetany1,
                                463 43 Český Dub,
                                IČ: 262 722, povoleno MK ČR E 17064
Periodicita:               Měsíčník, zpravidla ve formátu 1 složeného listu A3,
                            černobíle a výjimečně barevně, jednotlivá čísla jsou označována od začátku kalendářního roku měsíce  a rokem, ve kterém číslo právě vychází
Počet výtisků:         1 100 ks
 
Článek 3
Obsah zpravodaje
1.      Základním cílem zpravodaje je informování veřejnosti o činnosti městského úřadu,  záměrech a rozhodnutích samosprávy.
2.      Zpravodaj slouží k poskytování zejména těchto údajů:
a) zprávy z provozu městského úřadu
            b) aktuality z dění ve městě
            c) informace o zásadních rozhodnutích rady a zastupitelstva
      d)  informace o společenském, kulturním a sportovním dění    ve městě, pozvánky na akce, jejich hodnocení, komentáře,
             e) inzerce, poděkování
3.   Zpravodaj neslouží k propagaci politických stran a hnutí a není v něm  povolena inzerce politických stran.
 
Článek 4
Distribuce zpravodaje
1.      Zpravodaj INFORMACE Z RADNICE je občanům distribuován v tištěné a elektronické verzi.
2.      Tištěná verze je distribuována prostřednictvím České pošty bezplatně.
3.      Elektronická verze je přístupná na webových stránkách města  www.cdub.cz.
 
Článek 5
Redakční rada
1.   Členy redakční rady jmenuje a odvolává Rada města. Redakční rada je pětičlenná. Redakční rada se schází dle potřeby před a v průběhu vydání zpravodaje. Radu svolává starosta nebo místostarosta města.
2.     Redakční rada rozhoduje o obsahové i věcné stránce zpravodaje. Podklady pro jednání redakční rady připravují členové redakční rady. Příspěvky jsou shromažďovány asistentkou vedení města. Příspěvek je zařazen schválením nadpoloviční většiny členů redakční rady.
3.     O každém jednání redakční rady musí být pořízen zápis. Zapisovatel je zvolen ostatními členy redakční rady. Zápisy budou přiloženy spolu s podklady pro jednotlivá čísla zpravodaje.
4.     Do zpravodaje může být z důvodu aktuálnosti zařazen i příspěvek, který nebyl předložen k jednání redakční radě. Takový příspěvek musí být připomínkován členy redakční rady prostřednictvím elektronické pošty.
 
Článek 6
Příspěvky do zpravodaje
1.     Příspěvky do zpravodaje mohou fyzické i právnické osoby podávat písemně prostřednictvím redakce, která má sídlo na adrese: Město Český Dub, náměstí B. Smetany 1, 463 43 Český Dub v písemné podobě a dle dohody s vydavatelem 1x na el. médiu (CD, flash).
2.     O zařazení příspěvku a jeho úpravě rozhoduje redakční rada, která má právo do textu zasahovat. V případě, že přispívající požaduje zveřejnit příspěvek v nezměněné podobě, musí toto písemně oznámit redakční radě.
3.     Termíny uzávěrek jsou vždy do 20. dne v příslušném měsíci. Po dohodě s členy redakční rady je možné příspěvky podat i po tomto termínu.
4.     Ve zpravodaji nebudou otištěny příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy, jsou diskriminující z důvodu rasy, pohlaví nebo národnosti nebo snižují lidskou důstojnost.
5.     Reklamace vyřizuje redakční rada nebo Rada města, stížnosti řeší Krajský úřad Libereckého kraje.
 
Článek 7
Inzerce
Prostřednictvím zpravodaje je možné velmi omezeně bezplatně inzerovat pouze tzv. společensky prospěšné nabídky:
a)      kulturních, společenských a sportovních akcí
b)      poděkování, blahopřání
c)      volných pracovních míst
d)      služeb, práce, řemesel, výrobků apod.

Společensky prospěšná nabídka musí sloužit občanům města a blízkého okolí. Za obsah inzerátu odpovídá inzerent ve smyslu obecně platných předpisů. Zda se jedná o tento typ inzerce, rozhodne Redakční rada.

Rada města může uzavřít s žadatelem o uveřejnění informací Smlouvu o spolupráci při mediální prezentaci. Na základě této smlouvy je možné informace uveřejnit za úhradu formou samostatné tištěné přílohy. V případě odmítnutí zveřejnění či neuzavření Smlouvy o spolupráci při mediální prezentaci nemusí Rada města sdělovat důvody.

 
Článek 8
Financování zpravodaje
Náklady na tisk a distribuci prostřednictvím České pošty jsou hrazeny z rozpočtu města.
 
Článek 9
Závěrečná ustanovení
Ruší se Pravidla pro vydávání zpravodaje „Informace z radnice“ ze dne 14.11.2012.  
Tato pravidla byla schválena Radou města dne 25.1.2017 usn. č. 2017/RM/02/019.

 

V Českém Dubu 26.1.2017

 
PhDr. Jiří Miler, Ph.D.
starosta města