Město Český Dub
Město Český Dub

Do 17. května budou probíhat opravy komunikací ve městě a v našich obcích více zde

Rok 2015

Informace pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Dub na rok 2015

  1. Zastupitelstvo města Český Dub schválilo v rozpočtu města pro rok 2015 částku 500 000 Kč pro poskytování dotací.
  2. Dotace se poskytují v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a zákonem 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
  3. Dotace je možné poskytnout na konkrétní kulturní a sportovní akce nebo zajištění celoroční činnosti žadatelů vykonávajících společensky prospěšnou činnost na území města a jeho okolí v kalendářním roce 2015. Upřednostněny budou aktivity a činnosti zaměřené na děti a mládež.
  4. Žadatelem může být právnická, fyzická osoba, nestátní organizace, sdružení, spolek a nadace.
  5. O dotace mohou požádat žadatelé prostřednictvím Žádosti, jejíž formulář je k dispozici na webových stránkách města Český Dub.
  6. Termín pro podání Žádostí pro poskytování dotací je stanoven od 1. 6. 2015. Vyhodnocování žádostí o dotace proběhne v termínu od 1. 7. 2015 až do vyčerpání  finančních prostředků schválených na poskytování dotací v rozpočtu města pro rok 2015.
  7. Finanční prostředky z přidělené dotace lze použít pouze k účelu uvedenému ve veřejnoprávní smlouvě a to zejména na krytí nákladů spojených s materiálním zajištěním dané činnosti, nákladů na propagaci, cestovné, nájemné, ceny soutěžícím, případně na zajištění technických požadavků a služeb (ozvučení, nasvícení, náklady na energie apod.), jednorázové honoráře. Dotaci lze použít také na pokrytí nákladů za energie spojených s celoroční činností žadatelů.
  8. Vyúčtování dotace bude předloženo v souladu se sjednanými podmínkami, termíny a místem uvedenými ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace. Pokud žadatel nesplní podmínky stanovené ve veřejnoprávní smlouvě, vystavuje se vymáhání neproúčtované části dotace (nebo celé dotace), případně sankcím specifikovaným ve veřejnoprávní smlouvě (dle zákona 250/2000 Sb.).
Schváleno usnesením č. 2015/RM/12/140 ze dne 27. 5. 2015
V Českém Dubu 28. 5. 2015
Ing. Olga Charuzová, vedoucí odboru ekonomiky

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace