Město Český Dub
POMOC UKRAJINĚ - informace naleznete zde

Rok 2017

Informace pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Dub na rok 2017

 1. Zastupitelstvo města Český Dub schválilo v rozpočtu města pro rok 2017 částku
  500 000 Kč pro poskytování dotací.
 2. Dotace se poskytují v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
 3. Dotaci je možné poskytnout na konkrétní kulturní a sportovní akce nebo zajištění celoroční činnosti žadatelů vykonávajících společensky prospěšnou činnost na území města a jeho okolí v kalendářním roce 2017. Upřednostněny budou aktivity a činnosti zaměřené na děti a mládež.
 4. Žadatelem může být právnická, fyzická osoba, nestátní organizace, sdružení, spolek a nadace.
 5. O dotace mohou požádat žadatelé prostřednictvím Žádosti. žádosti bude k dispozici na webových stránkách města Český Dub.
 6. Termín pro podání Žádostí pro poskytování dotací je stanoven od 3. dubna 2017.
 7. Vyhodnocování žádostí o dotace proběhne v termínu od 24. dubna 2017 až do vyčerpání finančních prostředků schválených na poskytování dotací v rozpočtu města pro rok 2017.
 8. Finanční prostředky z přidělené dotace lze použít pouze k účelu uvedenému ve veřejnoprávní smlouvě a to zejména na krytí nákladů spojených s materiálním zajištěním dané činnosti, nákladů na propagaci, cestovné, nájemné, ceny soutěžícím, případně na zajištění technických požadavků a služeb (ozvučení, nasvícení, náklady na energie apod.), jednorázové honoráře.
 9. Vyúčtování dotace bude příjemci předloženo v souladu se sjednanými podmínkami, termíny a místem uvedenými ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace. Pokud žadatel nesplní podmínky stanovené ve veřejnoprávní smlouvě, vystavuje se vymáhání neproúčtované části dotace (nebo celé dotace), případně sankcím specifikovaným ve veřejnoprávní smlouvě (dle zákona č. 250/2000 Sb.).
Schváleno usnesením Rady města č. 2017/RM/05/77 ze dne 22. 3. 2017
Ing. Olga Charuzová, vedoucí odboru ekonomiky

Město

Překlad (translations)

Interaktivní mapa

Interaktivní turistická mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace