Obsah

 

POZEMKY PRO BYDLENÍ V ČESKÉM DUBU - WEBOVÉ STRÁNKY

 

Průběh přípravy pozemků pro bydlení

Území určené k individuální výstavbě

 
Výstavba je plánována od roku 2000
V souladu s  územním plánem, který byl schválen 14.9.2000, byla v červnu 2005 vypracována  Zastavovací studie  na výstavbu Na Zhůrách, která počítala s výstavbou 46 domů ve dvou etapách.
 
 
Zajištění přístupu ke stavebním pozemkům z krajské silnice
Usn. č. ZM/07/49 ze dne 27.11.2007 rozhodlo zastupitelstvo města v Programu rozvoje města o pokračování přípravy území k výstavbě rodinných domů v lokalitě Na Zhůrách, avšak souhlasilo s kritikou občanů z lokality ulice Prouskova, která se týkala nevhodnosti pouze jediné příjezdové komunikace ulicí do připravované lokality právě ulicí Prouskova. Bylo proto rozhodnuto, že v přípravě území pro výstavbu rodinného bydlení je možné pokračovat pouze za předpokladu zabezpečení přístupové komunikace z krajské komunikace - silnice 3. tř. III/27711 – pozemek p.č. 1131 v k.ú. Český Dub (silnice vedoucí ke koupališti – směr Hradčany). V souvislosti s tím byla v roce 2008 zahájena jednání s majitelem privátních pozemků p. Bergmanem o odkupu části jeho pozemků, které zajistí přístupovou komunikaci ke stavebním pozemkům města ze zmíněné krajské komunikace. V listopadu 2009 byla dokončena III. změna územního plánu, která zahrnula také tyto privátní pozemky do zastavitelného území. Odkoupení těchto pozemků schválilo Zastupitelstvo města usn. č. ZM/11/17 ze dne 29.3.2011. Zahrnutím dotčených pozemků do zastavitelného území a zajištěním přístupové komunikace z krajské silnice byla završena nejdůležitější etapa příprava území pro výstavbu rodinného bydlení. Dne 13.9. 2011 usn. č. ZM/11/46 schválilo zastupitelstvo města nový Územní plán města.
 
 
Urbanistický vzhled plánované výstavby je řešen v závazné územní studii
Zajištění urbanistického vzhledu plánované výstavby, který by odpovídal významu lokality, je druhým zásadním úkolem, kterým se zastupitelstvo města velmi odpovědně zabývá. Již v územním plánu jsou stanoveny základní obecné podmínky pro vzhled domů v městské či venkovské oblasti v našem městě. Protože se však jedná o velmi cenné území ve městě, rozhodlo zastupitelstvo města ve III. změně územního plánu (usn. č. 9/2009 dne 24.11.2009), že kromě těchto obecných regulativů, je možné na tomto území stavět pouze na základě  Územní studie - Rozvojová lokalita C38 Na Zhůrách, která  byla veřejně projednána na zasedání zastupitelstva města dne 13.12.2011 a byla zaregistrována Ustavem územního rozvoje. Zastavovací studie je jediným a závazným dokumentem, podle bude možné zástavbu provádět. To platí v případě individuální zástavby, ale i pro případného developera.
 
 
Rozhodování o variantě další přípravy a prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů
Podkladem pro rozhodování zastupitelstva pro rozhodování je dokument „Bytová výstavba Český Dub“ z prosince 2007, jehož zpracovatelem je Národní akademie regionálního managementu, o.s.
 
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemků
 
v roce 2011 

Dne 03.05.2011 č. usn. ZM/11/31

Zveřejnění záměru prodeje na úřední desce
 
v roce 2012

Dne 24.04.2012 č. usn. ZM/12/08

Zveřejnění záměru prodeje na úřední desce
 

Dne 19.4.2016 přijalo zastupitelstvo města usn. č. 2016/ZM/03/35, kterým rozhodlo o variantě vlastní (postupné) investice do infrastruktury ze strany města a následný prodej parcel konečným stavebníkům v lokalitě Na Zhůrách.

 
Kontaktní a odpovědná osoba za realizaci:
PhDr. Jiří Miler, starosta města
Mobil: 724 187 051