Obsah

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ČESKÉ BESEDY

 

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY Č.P. 20/I  NA SPOLKOVÝ DŮM „ČESKÁ BESEDA“

 
Český Dub přestaví bývalé kino na multifunkční dům 
 

FOTO

Cílem projektu je revitalizace současné budovy č.p. 20/I, která je zchátralá a nachází se v městské památkové zóně. V objektu bude vytvořeno zázemí pro kulturní  a společenskou činnost ve městě.

Spolkový dům bude využíván pro účely:

  1. Divadlo, koncerty
  2. Klubové digitální kino
  3. Schůze zastupitelstva, spolková činnost
  4. Konference, semináře

 

V 09/2011 byla vypracována studie rekonstrukce objektu č.p. 20.

foto

Byly učiněny kroky k uvolnění domu a zrušení nájemního bytu, ke kterému došlo v roce 2012.

Záměr byl opětovně zastupitelstvem města schválen v Programu rozvoje města na období 2014 – 2020 dne 25. června 2013  č. usn. 2013/ZM/05/40.

Na základě výběrového řízení byl vybrán dodavatel na zpracování projektové dokumentace. Smlouva byla schválena Radou města dne 28.8.2013 č. usn. 2013/RM/16/258.

Pro součinnost s projektanty ustanovil starosta města pracovní skupinu ve složení:

Jiří Miler, Milan Pavlů, Šárka Jodasová, Ondřej Fila, Pavel Pechanec, Jana Pechancová.

V současné době jsou všechna stavební povolení.

Pohledy

PŮDORYS - 1 NP

PŮDORYS 2 NP

foto

Nově zvolené zastupitelstvo města přijalo dne 24.11.2015 usnesení č. 2015/ZM/07/77 , kterým schválilo Plán investičních akcí 2016 - 2020.

Usnesením zastupitelstva města č. 2016/ZM/02/18 ze dne 1. 3. 2016 byla akce "Spolkový dům" zařazena do ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2017 - 2018.

V souladu s usn. zastupitelstva města č. 2015/ZM/07/77 ze dne 24. 11. 2015 a usn. zastupitelstva města č. 2016/ZM/02/18 ze dne 1. 3. 2016 schválila Rada města dne 6.4.2016 usn. č. 2016/RM/07/167 projekt „Spolupráce měst Český Dub a Boxberg“ a podání žádosti o dotaci v rámci Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce 2014 - 2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko do 15. 4. 2016.

RM usn. č.2016/RM/24/427 ze dne 23.11.2016 vzala na vědomí zamítnutí projektové žádosti „Spolupráce měst Český Dub a Boxberg“ z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 a uložila zahrnout do přípravy rozpočtu na rok 2017 zahájení rekonstrukce objektu bývalého kina z vlastních zdrojů města – vybudování plynové kotelny, střecha.

Zastupitelstvo města schválilo dne 14.2.2017 usn. č. 2017/ZM/01/06  

Významnou investiční aktivitou, která bude financována v rámci navrženého úvěrového rámce, je „Rekonstrukce objektu č. p. 20 Spolkový dům Český Dub“, která je připravována od roku 2012 a je kompletně připravena z pohledu projektové dokumentace a platného stavebního povolení. 


Rada města dne 22.3.2017 vyhlásila výběrové řízení usn. č. 2017/RM/05/89 na dodavatele stavby.

ZM schválilo dne 9.5.2017 usn. č. 2017/ZM/02/21 rekonstrukci budovy č.p. 20 - Spolkový dům - ROZPOČET 2017 - 1. změna

Předpoklad zahájení stavebních prací je od 1.7.2017 do 30.6.2018.