Obsah

FOTO

Připravení podmínek pro výstavbu a provoz diskontního obchodu bylo stanoveno v Programu rozvoje města 2008 - 2013 jako Aktivita 22 v rámci programového úkolu PÚ06 - Zkvalitnění infrastrukturního zázemí pro bydlení a vybavenosti města.

Existence diskontního obchodu může znamenat významnou konkurencí pro místní obchodníky, které bude nutit k vyšší kvalitě poskytovaných služeb a nižší ceně. Lze předpokládat, že bez problémů zůstanou zachovány obchody s jiným sortimentem zboží a kvalitativně odlišným zbožím či přístupem k zákazníkovi. Diskontní obchod umožní získání zaměstnání pro řadu prodavaček a prodavačů a zajistí tak poptávku po zaměstnancích i v případě úpadku menších obchodníků. Lokalizace mezi panelovým sídlištěm a Žižkovem se logická jednak s ohledem na dostupné volné pozemky v majetku města a jednak kvůli vysoké koncentraci obyvatel na malém území. V rámci této aktivity je zajištěna dopravní dostupnost přímo z Mírového sídliště a z ul. Svobody (silnice III. třídy č. 27716 ve směru Český Dub – Kněžičky). Významné je též spádové území, které tvoří cca 7000 obyvatel. Zřízení diskontního obchodu v Českém Dubu je také výrazná pozitivní aktivita směrem k okolním obcím.

 
Zastupitelstvo města schválilo dne 25.6.2013 č.usn. 2013/ZM/05/44
Smlouvu o smlouvě budoucí kupní a Kupní smlouvu na pozemky p. č. 1534/2 o výměře 631 m2, p. č. 1534/13 o výměře 214 m2, p. č. 1538 o výměře 754 m2, 1539/1 o výměře 2493 m2, p. č. 1539/2 o výměře 1061 m2, p. č. 1539/3 o výměře 135 m2 a p. č. 1541/1 o výměře 109 m2 mezi Městem Český Dub a panem Romanem Mazákem, IČ 44761805 za celkovou cenu 1.436.861,- Kč.
 
Pan Roman Mazák je majitelem bývalé Jednoty a v kupní smlouvě se zavázal vybudovat prodejnu na místě bývalé mateřské školy nejpozději do 30.6.2016.

 

STUDIE BUDOUCÍ PRODEJNY NA ŽIŽKOVĚ

STUDIE

 

PRODEJNA CBA ČESKÝ DUB

Nová prodejna potravin CBA na Žižkově byla slavnostně otevřena 1. září 2016. O změnu v kultuře nakupování jsme usilovali od roku 2007, dokonce to v jednu chvíli vypadalo, že bývalý majitel prodejny na Žižkově – Jednota Liberec, přece jenom svůj obchod zvelebí, ale místo přestavby přišel prodej. Dnes už víme, že naštěstí do dobrých rukou, nový majitel p. Mazák dodržel všechny své plány a výsledek už dnes můžeme využívat. Město pomohlo vytvořit podmínky pro novou prodejnu demolicí bývalé mateřské školy a prodejem pozemku. Několikamiliónovou investici nového majitele do nové prodejny v našem městě považujeme za úspěch a přejeme si, aby s novou prodejnou byli spokojeni všichni.

Stav před výstavbou

 

foto

foto

Současný stav

FOTO

FOTO

FOTO