Obsah

Rozpočet a závěrečný účet – tvorba, zveřejnění, třídění a změny
 
Datum: 28. 5. 2012, zdroj: OF 2/2012, rubrika: Ekonomika
 
Roční rozpočet vypracovává obec v návaznosti na svůj rozpočtový výhled a na základě rozpisu platného státního rozpočtu nebo rozpočtového provizória, kterým státní rozpočet určuje své vztahy k rozpočtům jednotlivých obcí, nebo kterým rozpočet krajů určuje vztahy k rozpočtům obcí v kraji.
V zákoně není stanovena povinnost obce schvalovat rozpočet až po schválení rozpočtu vyššího stupně. Může jej schválit i před schválením rozpočtu vyššího stupně. Po schválení rozpočtu vyššího stupně však bude muset odstranit rozdíly v dotačních příjmech, a to rozpočtovým opatřením. V případě, že se obec podílí na realizaci programu nebo projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie, musí její rozpočet na příslušný kalendářní rok obsahovat stanovený objem finančních prostředků účelově určených na spolufinancování programu nebo projektu Evropské unie. Pokud obec schválí na příslušný kalendářní rok rozpočet, který nebude stanovený objem finančních prostředků obsahovat, dopustí se správního deliktu, za který mu příslušný správní orgán uloží pokutu do výše 1 mil. Kč.
 
Zveřejnění
Obec má zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů stanovenu povinnost zveřejnit návrh rozpočtu před jeho projednáváním zastupitelstvem obce, aby se k němu mohli vyjádřit občané. Návrh rozpočtu musí být nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání na zasedání zastupitelstva obce zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup (na elektronické úřední desce). Na úřední desce může být návrh rozpočtu zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby. Způsobem umožňujícím dálkový přístup se zveřejňuje úplné znění návrhu rozpočtu. Novelou provedenou zákonem č. 465/2011 Sb. došlo k zpřesnění, v jakém nejužším rozsahu může být zveřejněn návrh rozpočtu na „klasické“ úřední desce. Před touto novelou docházelo k nejasnostem ohledně vhodného rozsahu zveřejnění návrhu rozpočtu na „klasické“ úřední desce. Z praxe byly známy případy, kdy obec na úřední desce zveřejnila jen celkové příjmy a výdaje obsažené v návrhu rozpočtu. Dokonce se objevily i případy, kdy na úřední desce obce byl zveřejněn pouze odkaz, že návrh rozpočtu je k dispozici na obecním úřadě. Současně byla novelou stanovena povinnost dálkovým způsobem zveřejňovat úplné znění návrhu rozpočtu. Jedná se o zvláštní ustanovení ve vztahu ke správnímu řádu, protože podle správního řádu se na „klasické“ a na „elektronické“ úřední desce zveřejňuje dokument ve stejném rozsahu. V případě, že obec nezveřejní návrh svého rozpočtu stanoveným způsobem, dopustí se správního deliktu, za který jí příslušný správní orgán uloží pokutu do výše 1 mil. Kč.
 
Třídění rozpočtu a jeho rozpis
Rozpočet obce se zpracovává v třídění podle rozpočtové skladby stanovené vyhláškou Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Ze zákona nevyplývá povinnost, ale pouze doporučení, v jakých podrobnostech třídění podle rozpočtové skladby má být rozpočet schválen zastupitelstvem. Toto třídění nemusí být co nejpodrobnější. Zastupitelstvo obce by se mělo při schvalování rozpočtu zabývat jen zásadními číselnými hodnotami schvalovaného rozpočtu, které mají sloužit jako závazné ukazatele pro subjekty, kterým jsou určeny. Pokud obec nezpracuje rozpočet v třídění podle rozpočtové skladby, dopustí se správního deliktu, za který jí příslušný správní orgán uloží pokutu až do výše 1 mil. Kč. Po schválení rozpočtu musí obec neprodleně provést jeho podrobný rozpis tedy rozpracovat závazné ukazatele, stanovené v rozpočtu schváleném zastupitelstvem obce, a to v členění podle podrobné rozpočtové skladby. Součástí rozpisu rozpočtu je sdělení závazných ukazatelů rozpočtu těm subjektům, které jsou povinny se jimi řídit.Pokud obec schválený rozpočet nerozpracuje nebo nesdělí závazné ukazatele příslušným subjektům, dopustí se správního deliktu, za který mu příslušný správní orgán uloží pokutu do výše 1 mil. Kč.
 
Provizorium
Pokud nebude rozpočet obce schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření obce v době do jeho schválení pravidly rozpočtového provizoria, která stanoví zastupitelstvo obce. Měla by být stanovena tak, aby nedošlo k narušení plynulosti hospodaření, a to nejen na úrovni vlastních orgánů obce, ale i příspěvkových organizací a dalších subjektů závislých na jejím rozpočtu. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v období rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu obce jeho schválením. Pokud obec nehospodaří podle pravidel rozpočtového provizoria, dopustí se správního deliktu, za který jí příslušný správní orgán uloží pokutu do výše 1 mil. Kč.
Obec své finanční hospodaření uskutečňuje v souladu se schváleným rozpočtem a vykonává kontrolu svého hospodaření podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). Vykonává rovněž kontrolu hospodaření právnických osob, které zřídila nebo založila. Kontrolu hospodaření příspěvkových organizací, jejichž je zřizovatelem, provádí podle zákona o finanční kontrole. Kontrolu hospodaření ostatních právnických osob, které zřídila nebo založila, provádí podle právního předpisu, podle kterého byly právnické osoby zřízeny nebo založeny. Kontrolní činnost u právnických osob může obec uskutečňovat prostřednictvím svých zástupců v orgánech těchto právnických osob, nebo z titulu zřizovatele nebo zakladatele, pokud tak zákon, na základě kterého byly zřízeny či založeny, stanoví. U těchto organizací obec provádí kontrolu podle zákona finanční kontrole jen v případě, že jsou žadateli nebo příjemci veřejné podpory, která má být nebo byla poskytnuta z jejího rozpočtu, nebo pokud tak stanoví zákon, podle kterého byly zřízeny či založeny. Pokud obec neprovádí kontrolu svého hospodaření, dopustí se správního deliktu, za který jí příslušný správní orgán uloží pokutu až do výše 1 mil. Kč.
 
Rozpočtové změny

Roční rozpočet obce je základním dokumentem, kterým se řídí její finanční hospodaření. Měl by tedy být stabilní a všestranně závazný. Nemůže však být nedotknutelný, neboť může dojít ke změně podmínek a předpokladů, ze kterých se při jeho sestavování vycházelo. Zákon obsahuje taxativní výčet příčin, pro které může docházet ke změnám schváleného rozpočtu. Jedná se změny organizační, metodické (včetně cenových) a věcné.

  • Organizační změny jsou natolik závažné, že se mění počet příjmů rozpočtových prostředků (např. přijetí dotace, návratné finanční výpomoci, půjčky), popř. počet subjektů, kterým jsou určeny závazné ukazatele (např. vznik nebo zánik příspěvkové organizace).
  • Metodické změny jsou vyvolány změnou právních předpisů, kterou dochází k ovlivnění finančního hospodaření obce a jejích organizací. Mohou to být např. změny vyvolané cenovou regulací.
  • Věcné změny jsou vyvolány různými vlivy objektivně působícími na skutečnosti, ze kterých byly propočteny rozpočtové ukazatele (např. změna počtu osob majících nárok na sociální podporu z rozpočtu obce, snížení příjmu z daní, s nímž obec počítala).

Všechny změny v rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, která se evidují podle časové posloupnosti. Důsledek rozpočtové změny může spočívat ve vzájemné kompenzaci uvnitř celkových příjmů (vzrostla příjmová položka a jiná se o stejnou částku snížila), nebo se obdobně navzájem ovlivnily rozpočtované výdaje. Nejčastěji však dochází ke změně celkových příjmů a výdajů, kdy se změny nedají vzájemně kompenzovat. Při přírůstku příjmů se o ně zvýší výdaje nebo naopak při úbytku příjmů se sníží objem rozpočtovaných výdajů. Pokud obec neprovede změny svého rozpočtu rozpočtovým opatřením, dopustí se správního deliktu, za který jí příslušný správní orgán uloží pokutu až do výše 1 mil. Kč.

 

Závěrečný účet a přezkum hospodaření
Každé hospodaření musí být průběžně hodnoceno a analyzováno. Takovou analýzou je pro rozpočet obce závěrečný účet. V závěrečném účtu jsou obsaženy všechny údaje o plnění rozpočtu a o dalších finančních operacích, včetně hospodaření s peněžními fondy, v podrobném členění a obsahu. Jedná se o zhodnocení celého finančního hospodaření obce, včetně jejích příspěvkových organizací a také hospodaření s jejím majetkem. Obsahem závěrečného účtu je rovněž vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, ke státním fondům, k jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. Současně se vyhodnotí použití dotací, příspěvků apod., a zda z nich nevzniká např. povinnost vrácení jejich nevyčerpaných zůstatků.
Obec má povinnost nechat si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Upozorňuji, že tato povinnost je stanovena nejen v zákoně č. 250/2000 Sb., ale i v zákoně o obcích, a v zákoně o hlavním městě Praze, kde je rovněž stanoveno, který subjekt přezkoumání hospodaření může provádět. Pokud obec nezajistí přezkoumání svého hospodaření za uplynulý kalendářní rok, dopustí se správního deliktu, za který jí příslušný správní orgán uloží pokutu až do výše 1 mil. Kč.
 
Zveřejnění dokumentů
Obec je povinna zveřejnit návrh svého závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na úřední desce může být návrh závěrečného účtu zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Způsobem umožňujícím dálkový přístup se zveřejňuje úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané obce uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. Pokud tuto povinnost obec poruší, dopustí se správního deliktu, za který jí může být uložena pokuta až do výše 1 mil. Kč.
Stejně jako v případě zveřejňování návrhu rozpočtu docházelo před novelou, provedenou zákonem č. 465/2011 Sb., k nejasnostem, co je míněno vhodným rozsahem zveřejnění závěrečného účtu na „klasické“ úřední desce. Novelou byl jednoznačně stanoven nejužší rozsah zveřejnění návrhu závěrečného účtu obce (městské části hl. m. Prahy) přičemž tento rozsah plně koresponduje s nejužším rozsahem zveřejněného návrhu rozpočtu. Dále je stanovena povinnost současně se zveřejněním návrhu závěrečného účtu na „klasické“ úřední desce zveřejnit i závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Novelou ustanovení došlo k odstranění nejasnosti, co je považováno za vhodný rozsah zveřejněného návrhu závěrečného účtu obce (městské části hl. m. Prahy) na „klasické“ úřední desce. Způsobem umožňujícím dálkový přístup (tzn. na elektronické úřední desce) se zveřejňuje celý návrh závěrečného účtu a celá zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Jedná se o zvláštní ustanovení ve vztahu ke správnímu řádu, neboť podle správního řádu se na „klasické“ a na „elektronické“ úřední desce zveřejňuje dokument ve stejném rozsahu. Projednání závěrečného účtu obce se uzavírá vyjádřením, a to buď souhlasem bez výhrad s celoročním hospodařením, nebo souhlasem s výhradami (včetně vyvození případných důsledků a návrhů na nápravu zjištěných chyb a nedostatků).
 
Časové použití rozpočtu
Z principu, že se vždy jedná o rozpočet sestavený pro konkrétní kalendářní rok, vyplývá časové použití rozpočtu. Proto se do něj mohou začleňovat pouze takové příjmy, které byly skutečně v tomto období přijaty, respektive finanční operace, které byly v kalendářním roce uskutečněny. Stejně tak se do plnění výdajů zařazuje jen čerpání prostředků, které se uskutečnilo v daném kalendářním roce. Rozhodující pro zařazení příjmů a výdajů do plnění rozpočtu v kalendářním roce je datum jejich připsání nebo odepsání na bankovních účtech.
Obec může přijímat a poskytovat peněžní zálohy na věcná plnění smluv, která se uskuteční až v následujícím roce. Jedná se o zálohu na budoucí plnění. Obec může stanovit časovou použitelnost dotací a příspěvků ze svého rozpočtu buď do konce kalendářního roku, nebo podle účelu, na který je poskytuje, i na období delší.
V rozpočtových vztazích se mohou projevit neúčelové a účelové prostředky. Účelovost rozpočtových prostředků může být určena individuálně – na přesně definovaný účel (např. na nákup určitého zboží, na přesně definované dodávky služeb apod.), na který mohou být výhradně použity, odvětvově – ve vztahu k potřebám v daném odvětví, např. na sociální dávky, rozvoj školství apod., územně – ve vztahu k potřebám vymezeného území, např. ve vztahu ke konkrétní obci, kraji nebo jejich částem.
Pokud jsou obce samy příjemci účelových dotací, příspěvků, půjček nebo smluvně přijatých darů, jsou povinny stanovenou účelovost respektovat. Pokud obec dotuje činnost jiných osob nebo na ni přispívá, má právo určovat účelovost těchto svých peněžních prostředků. V případě, že obec je poskytovatelem a požaduje u účelově vymezených prostředků, jejichž použitelnost je vymezena i časově, jejich návratnost, musí příjemce těchto prostředků provést jejich vyúčtování a zjistit, kolik jich použil v souladu se stanovenými podmínkami. Zůstatek těchto prostředků je povinen vrátit, a to spolu s penězi použitými v rozporu se stanovenými podmínkami.
V případě, že obec nevyužije do konce roku své rozpočtové prostředky, převádějí se tyto prostředky do dalšího roku, pokud jí nejsou časově vymezeny. Časově mohou být vymezeny jen účelové prostředky. Jejich účelovost se koncem roku neztrácí, jsou-li použitelné i v dalším roce.
 
Mgr. Helena Peterová

 

www.rozpocetobce.cz/