Obsah

Rozpočet města na rok 2010 byl schválen ZM dne 19.1.2010 (č. usn. ZM/10/01)

 

ROZPOČET 2010 - příjmy, výdaje

 

Harmonogram projednávání rozpočtu na rok 2010
 
  • příprava rozpočtu – od září 2009
  • opakovaně projednáván se správci kapitol a v rámci strategické skupiny (starosta, místostarosta, tajemník, vedoucí ekonomického odboru) a v radě města
  • projednán s předsedy finančního a kontrolního výboru
  • projednán a doporučen ke schválení ZM Radou města č.RM/09/422 ze dne 15.12.2010
  • 15.12. 2009 předložen návrh rozpočtu příjmů a provozních výdajů ZM
  • zveřejněn na úřední desce dne 22.12.2009 – žádné připomínky, návrhy, podněty
  • ucelený návrh rozpočtu 2010 (příjmy a výdaje vč. investičních akcí) projednán na pracovním jednání zastupitelů dne 12.1. 2010 
  • Návrh rozpočtu 2010 byl doporučen ke schválení jako celek
  • I přes složitost období ekonomické krize se nám podařilo pro rok 2010 sestavit rozpočet, který je vyrovnaný a realizace plánovaných investičních akcí je možná bez nutnosti financování úvěrem.
  • Rozpočet zajišťuje úsporný, ale důstojný chod města v roce 2010.

ZM/10/01

Zastupitelstvo města po projednání návrhu rozpočtu na rok 2010 schvaluje

a) rozpočet města na rok 2010 v závazných ukazatelích 

b) schvaluje rozpočet hospodářské činnosti na rok 2010 takto: výnosy ve výši  1 600 000 Kč, provozní náklady ve výši 1 055 000  Kč. Odvod do rozpočtu města je stanoven ve výši 1 800 000 Kč. Zapojení výsledku hospodaření  minulých let je 1 255 000 Kč.

c) schvaluje rozpočtová pravidla na rok 2010 dle přílohy.

pro: 13                                      proti: 0                              zdrželo se hlasování: 0

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2010

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2010

 

Příloha k Závěrečnému účtu