Obsah

Rozpočet města na rok 2011 byl schválen ZM dne 29.3.2011 (č. usn. ZM/11/16).

 

Rozpočet 2011 - příjmy, výdaje


Harmonogram projednávání rozpočtu na rok 2011:
1/Schválení rozpočtového provizoria zastupitelstvem města dne 14.12.2010.
2/ I. čtení návrhu rozpočtu na rok 2011 ze dne 14.12.2010 v zastupitelstvu města.
3/ Projednání návrhu rozpočtu na rok 2011 ve finančním výboru zastupitelstva dne 15.2.2011 – bez připomínek.
4/ Zastupitelstvo města dne 1.3.2011 přijalo usnesení č. ZM/11/10, kterým vzalo na vědomí předložený návrh rozpočtu na rok 2011 a souhlasilo se zveřejněním dokumentů.
Projednáno: Ve finančním výboru dne 15.2.2011 – bez připomínek.

ZM/11/16
Zastupitelstvo města po projednání
a) schvaluje rozpočtový výhled na rok 2012 – 2014
b) schvaluje rozpočet města Český Dub na rok 2011 jako přebytkový. Celkové příjmy činí 78 600 000 Kč, celkové výdaje 68 300 000 Kč, financování 3 000 000 Kč, přebytek 14 050 000 Kč, dle přílohy.
c) schvaluje rozpočet hospodářské činnosti (bytové hospodářství) na rok 2011 a to výnosy ve výši 1 800 000 Kč, náklady ve výši 900 000 Kč, odbod do rozpočtu města na splátku úvěru 500 000 Kč a HV ve výši 400 000 Kč dle přílohy.
 

pro: 11 

proti: 0 

zdrželo se hlasování: 0

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2011

Příloha č. 1 k Závěrečnému účtu