Obsah

Rozpočet města na rok 2013 byl schválen ZM dne 18.12.2012 (č. usn. ZM/12/39) 

 

Rozpočet 2013 - příjmy a výdaje

Harmonogram projednávání rozpočtu na rok 2013

15.10.2012
OESM odeslal správcům rozpočtu podklady pro zpracování dílčích rozpočtů
31.10.2012
Správci rozpočtu odevzdali OESM návrhy jednotlivých rozpočtů za střediska a organizace
14.11.2012
První zpracovaný návrh rozpočtu, jakožto celek předložen radě města
20.11.2012
Jednání finančního výboru o návrhu rozpočtu na rok 2013, (dle zprávy výboru)
27.11.2012
Rada města usn č. RM/12/316 Projednání a schválení návrhu rozpočtu 2013
28.11.2012 – 14.12.2012
Návrh rozpočtu na rok 2013 vyvěšen na úřední desce
11.12.2012 Rada města usn. č. RM/12/338
Zapracování změn do návrhu rozpočtu 2013
18.12.2012 Rada města usn. č. RM/12/347
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet města na rok 2013 v předloženém znění

 

ZM/12/39 Schválení rozpočtu na rok 2013
Zastupitelstvo města po projednání
s ch v a l u j e
a) rozpočet města na rok 2013 dle přílohy,
Příjmy vč. financování 43 644 376 Kč
Výdaje vč. financování 43 493 376 Kč
Přebytek 151 000 Kč
b) rozpočet hospodářské činnosti města dle přílohy.
 

Hlasování:   pro:11      proti:0      zdržel se:0

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2013