Obsah

Rozpočet města na rok 2014 byl schválen ZM dne 17.12.2013 (č. usn. 2013/ZM/09/86)

 

Rozpočet 2014 - příjmy a výdaje

Harmonogram projednávání rozpočtu na rok 2014

do 15. 10. 2013 
Finanční odbor předal „Návrh rozpočtu výdajů na rok 2014“ a „Návrh rozpočtu příjmů na rok 2014“ správcům rozpočtu MěÚ a ředitelům příspěvkových organizací k doplnění. Správci rozpočtu obdrželi stanovené závazné ukazatele a celkový limit za středisko.
 
do 31. 10. 2013 
Správci rozpočtu MěÚ a ředitelé příspěvkových organizací odevzdali návrhy potřeb finančních prostředků a předpokládané příjmy v roce 2014 v členění stanoveném rozpočtovou skladbou. Ředitelé příspěvkových organizací předložili „Návrhy“ v členění nákladů a výnosů za hlavní činnost a vedlejší činnost, s návrhem použití rezervního a investičního fondu a s návrhem hospodářského výsledku.
 
18. 11. 2013 
Finanční odbor předložil podklady návrhu rozpočtu jako celku finančnímu a kontrolnímu výboru k projednání.
 
26. 11. 2013 
Finanční výbor a kontrolní výbor předložil písemný komentář k návrhu rozpočtu, návrh rozpočtu projednala a schválila rada města (č. usn. 2013/RM/24/354)
 
26. 11. 2013 
Schválení návrhu rozpočtu ZM (č. usn. 2013/ZM/08/75)
 
02.12.2013 
Návrh rozpočtu zveřejněn na  úřední desce
 
17. 12. 2013 
Schválení rozpočtu ZM (č. usn. 2013/ZM/09/86)

 

 
2013/ZM/09/86          Rozpočet na rok 2014                     
Zastupitelstvo města po projednání
s ch v a l u j e
a) rozpočet města na rok 2014 dle přílohy,
Příjmy vč. financování 40 840 000 Kč
Výdaje vč. financování 40 840 000 Kč
Saldo 0 Kč
b) rozpočet hospodářské činnosti města dle přílohy
 

Hlasování:              pro:10               proti:0             zdržel se:0