Obsah

Rozpočet města na rok 2015 byl schválen ZM dne 17.2.2015 (č. usn. 2015/ZM/02/11)

 

Rozpočet 2015 - příjmy a výdaje

Harmonogram projednávání rozpočtu na rok 2015

Požadavky jednotlivých správců středisek pro rok 2015 na rozpočet města byly sumarizované odborem ekonomiky v říjnu 2014. Takto sumarizovaný návrh rozpočtu byl průběžně projednáván v pracovní skupině starosta, místostarosta, tajemník, vedoucí odboru ekonomiky.

Projednávání návrhu rozpočtu na rok 2015 proběhlo na jednání zastupitelstva města dne 25. 11. 2014:

  • Prezentace tvorby rozpočtu města – celkové příjmy, výdaje, financování
  • Prezentace ředitelů příspěvkových organizací - Obhajoba žádostí o příspěvek z rozpočtu města

Dne 16. 12. 2014 proběhla na jednání zastupitelstva města:

Prezentace tvorby rozpočtu města – celkové příjmy, výdaje, financování.

Zastupitelé obdrželi písemné podklady k návrhu rozpočtu na rok 2015. Podklady obsahovaly podrobné členění jednotlivých středisek. V průběhu projednávání návrhu rozpočtu byly individuálně zodpovězeny dotazy zastupitelů. Návrh rozpočtu na rok 2015 byl dále projednán kontrolním a finančním výborem. Zápis z jednání finančního výboru byl předložen 12. 1. 2015, dotazy byly ústně projednány na schůzce téhož dne. Písemně byly odůvodněny 3 dotazy, jejichž odpověď obdrželi všichni zastupitelé v materiálech – podkladech pro zasedání dne 17. 2. 2015. Kontrolní výbor předložil zápis dne 19. 1. 2015, bez připomínek. Návrh rozpočtu na rok 2015 byl vyvěšen dne 23. 1. 2015 na úřední desce a internetových stránkách města. Z řad občanů nebyly k 9. 2. 2015 vzneseny připomínky.

Usnesení:

2015/ZM/02/11          Návrh rozpočtu na rok 2015 
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
rozpočet Města Český Dub na rok 2015 dle přílohy
Příjmy, vč. financování ve výši 43 698 800 Kč
Výdaje, vč. financování ve výši 43 698 800 Kč
Saldo 0 Kč
rozpočet hospodářské činnosti na rok 2015 dle přílohy.
Hlasování: pro:14 / proti:0/ zdržel se:0/
 
ZMĚNY ROZPOČTU

ZÁVĚREČNÝ ÚČET