Obsah

Rozpočet města na rok 2016 byl schválen ZM dne 1.3.2016 (č. usn. 2016/ZM/02/19)

Rozpočet 2016 - příjmy a výdaje

Práce na tvorbě návrhu rozpočtu probíhaly dle schváleného harmonogramu. Požadavky jednotlivých správců středisek rozpočtu byly sumarizované odborem ekonomiky v říjnu 2015 do návrhu rozpočtu města. Takto sumarizovaný návrh rozpočtu byl průběžně projednáván v pracovní skupině  - starosta, místostarosta, tajemník, vedoucí odboru ekonomiky.

  1. ZM dne 15. 12. 2015 - prezentace tvorby rozpočtu města, zastupitelé obdrželi písemné podklady k návrhu rozpočtu na rok 2016.
  2. ZM dne 19. 1. 2016 – byly projednány podněty, návrhy a připomínky zastupitelů, zastupitelům předána Zpráva finančního výboru.
  3. RM dne 10. 2. 2016 – do návrhu rozpočtu byly zapracovány návrhy, podněty a nové skutečnosti zastupitelů a správců středisek.
  4. Vyvěšení návrhu rozpočtu na rok 2016 na úřední desce a internetových stránkách města dne 12. 2. 2016.

    5. Z řad občanů nebyly k 19. 2. 2016 vzneseny připomínky.

 

Usnesení

2016/ZM/02/19          Rozpočet na rok 2016 

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

rozpočet Města Český Dub na rok 2016 dle přílohy:

Příjmy, vč. financování ve výši          47 249 336 Kč

Výdaje, vč. financování ve výši         46 039 336 Kč

Saldo                                                    1 210 000 Kč

hospodářský výsledek bytového hospodářství ve výši 0 Kč.

Hlasování:

pro: 11/ J.Miler, M. Bobek, P. Jodas, O. Laufke, M. Ponikelský, D. Rubáš, Dominik Rubáš, J. Vaňková, P. Rechcígel, M. Růžičková, Z. Paclt
proti:4 /F. Bulíř, J. Havelka,  Z. Jodas, J. Johnová
zdržel se:0/

 

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2017 - 2018