Obsah

 
Rozpočet města na rok 2017 byl schválen ZM dne 14.2.2017 (č. usn. 2017/ZM/01/05)

Rozpočet 2017 - příjmy a výdaje

Na přípravě rozpočtu se pracovalo od září 2016, byl opakovaně projednáván se správci kapitol, v rámci vedení úřadu a v Radě města. Zastupitelé zasílali připomínky do středy 8.2.2017. Pro vysvětlení případných nejasností, doplnění či zodpovězení proběhla ve středu 8. 2. 2017 od 15 - 18 hodin konzultační schůzka k předloženému návrhu rozpočtu pro rok 2017 v kanceláři starosty. Návrh rozpočtu města na rok 2017 byl projednán Radou města usn. č. 2017/RM/02/034 dne 25. 1. 2017 a zveřejněný na úřední desce dne 25. 1. 2017. Z řad občanů nebyly vzneseny připomínky. Schvalování rozpočtu proběhlo dle harmonogramu na zasedání zastupitelstva města dne 14. 2. 2017.

Navržený rozpočet na rok 2017 zahrnuje realizaci schválených akcí v Plánu investičních akcí 2016 – 2020, který ZM schválilo dne 24. 11. 2015 usn. č. 2015/ZM/07/77. Je v souladu s usn. ZM č. 2016/ZM/02/17 ze dne 1. 3. 2016, kterým zastupitelstvo schválilo úvěrový rámec v maximální výši 15 mil. Kč s předpokládaným čerpáním úvěru ve výši 7 mil. Kč v roce 2017 a splácením od roku 2018 do roku 2023. Čerpání úvěru je v rozpočtu na rok 2017 stanoveno na 13 mil. Kč z důvodu nákupu budovy č. p. 14 a rekonstrukce garáže ZZS LK (3 mil. Kč), celkové rekonstrukce budovy Spolkového domu v Libíči, která byla zničena vichřicí dne 2. 7. 2016, rekonstrukce prostor Úřadu práce a rozšíření oprav komunikací v roce 2016 (celkem cca 3 mil. Kč).

Usnesení

2017/ZM/01/05          Rozpočet na rok 2017
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
rozpočet Města Český Dub na rok 2017 dle přílohy:
Příjmy, vč. financování ve výši          72 874 500 Kč
Výdaje, vč. financování ve výši         72 874 500 Kč
Saldo                                                                   0 Kč
hospodářský výsledek bytového hospodářství ve výši 0 Kč.
 
Hlasování
pro:11/ J.Miler, M. Bobek, P. Jodas, O. Laufke, M. Ponikelský, D. Rubáš, Dominik Rubáš, J. Vaňková, P. Rechcígel, M. Růžičková, Z. Paclt
proti:4/ J. Johnová, J. Havelka, F. Bulíř, Z. Jodas
zdržel se:0/
 

Zastupitelé projednali na zasedání dne 13. 12. 2016 dokument „Rozpočtový výhled města Českého Dubu s analýzou financí a ratingem na roky 2017 – 2021“ (usn. č. 2016/ZM/07/84). Město tímto dokumentem naplňuje povinnost mít rozpočtový výhled danou zákonem č. 250/2000 Sb., o Rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočtový výhled se podle zákona vytváří na období dvou až pěti let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Obsahuje minimálně souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích a o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovatelných záměrů. Obsahem jde tento dokument nad rámec zákonem daných náležitostí rozpočtového výhledu uváděné v § 3 citovaného zákona. Zejména analyzuje finanční zdraví (rating), trendy a stanovuje strop bezpečného úvěrového zatížení k financování cílů a uvádí možné hrozby s vlivem na finance, včetně opatření. Materiál se také zabývá silnými stránkami a příležitostmi financí a dává doporučení. Celý dokument je zveřejněn současně s návrhem rozpočtu na rok 2017 na webových stránkách města.

Přijetím úvěrového rámce se otevírá možnost čerpat finance, nezvyšuje se dluhová služba ani zadluženost, dokud zastupitelstvo vždy v konkrétním případě finance nevyužije. Schválení úvěrového rámce umožní čerpat finanční prostředky na významné investice v oblasti městské infrastruktury při zachování zdravého hospodaření města, které již 10 let považujeme za základní prioritu pro stabilitu a udržitelný rozvoj města ve všech oblastech života obyvatel.

Významnou investiční aktivitou, která bude financována v rámci navrženého úvěrového rámce, je „Rekonstrukce objektu č. p. 20 Spolkový dům Český Dub“, která je připravována od roku 2012 a je kompletně připravena z pohledu projektové dokumentace a platného stavebního povolení. 

 

Usnesení

2017/ZM/01/06          Rozpočtový výhled města s analýzou financí a ratingem, smlouva o úvěru

Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
a) Rozpočtový výhled města s analýzou financí a ratingem na roky 2017 – 2021
b) základní parametry úvěru
c) Smlouvu o úvěru č.10017/17/LCD s Českou spořitelnou, a. s.
pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
 
Hlasování:
pro:13/ J.Miler, M. Bobek, P. Jodas, O. Laufke, M. Ponikelský, D. Rubáš, Dominik Rubáš, J. Vaňková, P. Rechcígel, M. Růžičková, Z. Paclt, Z. Jodas, F. Bulíř
proti:1/ J. Havelka
zdržel se:1/J. Johnová
 

Usnesení

2015/ZM/07/77          Plán investičních akcí 2016-2020
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
Plán investičních akcí 2016 – 2020 dle přílohy.

Hlasování

pro:12 /J.Miler, M. Bobek, P. Jodas, O. Laufke, M. Ponikelský, D. Rubáš, Dominik Rubáš, J. Vaňková, P. Rechcígel, M. Růžičková, Z. Paclt, J. Havelka

proti:2/ F. Bulíř, Z. Jodas
zdržel se:0
Nepřítomna: J. Johnová