Obsah

Rozpočet města na rok 2018 byl schválen ZM dne 13.2.2018  (č. usn. 2017/ZM/01/05)

 

Rozpočet 2018 - příjmy a výdaje

Práce na tvorbě návrhu rozpočtu na rok 2018 probíhaly v roce 2017 dle schváleného harmonogramu přípravy rozpočtu. Požadavky jednotlivých správců středisek rozpočtu byly sumarizované odborem ekonomiky v říjnu 2017 do návrhu rozpočtu města. Návrh rozpočtu na rok 2018 byl projednán na jednání rady města dne 17. 1. 2018 a zastupitelům byl předán k připomínkování dne 22. 1. 2018. Návrh rozpočtu na rok 2018 byl zveřejněn na úřední desce města dne 24. 1. 2018. Podněty zastupitelů byly vypořádány, z řad občanů nebyly v termínu do jeho schvalování vzneseny žádné připomínky. Schvalování rozpočtu proběhlo dle harmonogramu na zasedání zastupitelstva města dne 13. 2. 2018.

Usnesení

2018/ZM/01/05          Rozpočet na rok 2018

Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
rozpočet města Český Dub na rok 2018 dle přílohy.
Příjmy celkem vč. Financování ve výši         87 444 000 Kč
Výdaje celkem vč. Financování ve výši        87 444 000 Kč
Saldo                                                                              0 Kč
Hospodářský výsledek bytového hospodářství ve výši 0 Kč

Hlasování

pro:10/ J.Miler, M. Bobek, P. Jodas, O. Laufke, M. Ponikelský, D. Rubáš, Dominik Rubáš, J. Vaňková, P. Rechcígel, M. Růžičková
proti:0/
zdržel se: 4/Bulíř, Havelka, Z. Jodas, Johnová
 
Omluven: Z. Paclt