Obsah

Rozpočet města na rok 2019 byl schválen ZM dne 11.2.2019  usn. č. 2019/ZM/01/07  

 

Rozpočet 2019 - příjmy a výdaje

Práce na tvorbě  rozpočtu na rok 2019 probíhaly v roce 2018 a 2019 dle schváleného harmonogramu přípravy rozpočtu. Požadavky jednotlivých správců středisek rozpočtu byly sumarizované odborem ekonomiky v září 2018 do návrhu rozpočtu města. Takto sumarizovaný návrh rozpočtu byl průběžně projednáván v pracovní skupině  - starosta, místostarosta, tajemník, vedoucí odboru ekonomiky. Návrh rozpočtu na rok 2019 byl předán zastupitelům a finančnímu výboru elektronicky dne 15. 1. 2019, projednán byl na jednání rady města dne 16. 1. 2019. Návrh rozpočtu na rok 2019 byl dne 24.01.2019 zveřejněn na úřední desce městavčetně oznámení o zveřejnění. Úpravy v návrhu rozpočtu pro rok 2019 učiněné po zveřejnění rozpočtu byly projednány v rámci pracovní skupiny (starosta, místostarosta, tajemník, vedoucí odboru ekonomiky) a projednány radou města dne 30. 1. 2019. Schvalování rozpočtu proběhlo dle harmonogramu na zasedání zastupitelstva města dne 11. 2. 2019.

 

Usnesení č. 2019/ZM/01/07          Rozpočet na rok 2019

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

rozpočet města Český Dub na rok 2019 dle Přílohy č. 1, kdy celkové příjmy vč. financování jsou 54 420 000 Kč, celkové výdaje vč. financování jsou 54 420 000 Kč a saldo hospodářské činnosti je 0 Kč.

Hlasování: pro: 12/ proti:0/ zdržel se:0/

Omluveni: M. Šindelář, Dominik Rubáš, David Rubáš

Změny v rozpočtu