Obsah

Rozpočet města na rok 2020 byl schválen ZM dne 2.3.2020  usn. č. 2020/ZM/02/11  

 

Rozpočet 2020 - příjmy a výdaje

Práce na tvorbě návrhu rozpočtu na rok 2020 probíhaly v roce 2019 a 2020 dle schváleného harmonogramu přípravy rozpočtu. Požadavky jednotlivých správců středisek rozpočtu byly sumarizované odborem ekonomiky v září 2019 do návrhu rozpočtu města. Takto sumarizovaný návrh rozpočtu byl průběžně projednáván v pracovní skupině  - starosta, místostarosta, tajemník, vedoucí odboru ekonomiky.

 

  1. První návrh rozpočtu na rok 2020 v hrubých číslech byl předán zastupitelům města dne 16.12.2019 na zasedání zastupitelstva města.
  2. Návrh podrobného rozpisu rozpočtu na rok 2020 v členění závazných ukazatelů byl předán zastupitelům a finančnímu výboru dne 20. 1. 2020 na zasedání zastupitelstva města.
  3. Dle harmonogramu tvorby rozpočtu předložil finanční výbor dne 2. února 2020 Zprávu k návrhu rozpočtu na rok 2020. Zpráva byla předložena na jednání rady města dne 5. 2. 2020. 
  4. Na jednání rady města dne 5. 2. 2020 byla Zpráva k návrhu rozpočtu na rok 2020 projednána. Rada města vzala zprávu na vědomí s tím, že v návrhu rozpočtu ze dne 20. 1. 2020 nedošlo ke změnám.
  5. Návrh rozpočtu na rok 2020 byl dne 6. 2. 2020 zveřejněn na úřední desce města,  a to včetně oznámení o zveřejnění.
  6. Úpravy návrhu rozpočtu pro rok 2020 učiněné po zveřejnění rozpočtu byly projednány v rámci pracovní skupiny – starosta, místostarosta, tajemník, vedoucí odboru ekonomiky a předány na jednání rady města dne 02. 03. 2020.

 

2020/ZM/02/11          Rozpočet na rok 2020

Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
rozpočet města Český Dub na rok 2020 dle Přílohy č. 1:
- celkové příjmy vč. financování jsou ve výši 60 727 000 Kč, celkové výdaje vč. financování jsou ve výši 60 727 000 Kč
- saldo hospodářské činnosti minus 300 tis. Kč, kdy rozdíl mezi výnosy a náklady bude pokryt zapojením prostředků min. let.
 
Hlasování: pro:13/ proti:0/ zdržel se:0/
Omluveni: Michael Šindelář, Zdeněk Paclt
 
Změny rozpočtu