Obsah

 

 
FOTO
 
Zastupitelstvo Města Český Dub, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 p. c), s odkazem na § 189 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vydalo Územní plán Český Dub dne 13.9.2011 pod ZM /11/46 formou opatření obecné povahy Města Český Dub č. 1/2011 s účinností od 4.10.2011.
 
 
KOMPLETNÍ INFORMACE K ÚZEMNÍMU PLÁNU
 
 

TERMÍN PRO PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ DO 3. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU - OD 1.1.2020 - 31.12.2021

Zastupitelstvo města stanovilo termín pro příjem žádostí, které budou projednávány ve 3. změně územního plánu v termínu od 1.1.2020 do 31.12.2021. Žádosti na změnu územního plánu podávejte na předepsaném formuláři na Městský úřad Český Dub (podatelna). Formulář je možné vyzvednout na Městském úřadu Český Dub (odbor stavební a životního prostředí) nebo na Magistrátu města Liberec (odbor hlavního architekta oddělení územního plánování. V elektronické podobě je možné jej stáhnout na webovém odkazu. Na tomto odkazu také nejdete základní informace k podávání žádostí na změnu územního plánu.

S dotazy je možné se obracet na pořizovatele, kterým je Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, Ing. Michaela Teplá, tel. 485 243 520, e-mail: tepla.michaela@magistrat.liberec.cz, Radim Stanka, tel. 485 243 519, e-mail: stanka.radim@magistrat.liberec.cz.

 

Odbor stavební a životního prostředí Český Dub

Územní plánování dle zák. č. 183/2006 Sb.

Cenový předpis - Úhrada nákladů na pořízení změn územního plánu