Obsah

Odbor stavební a životního prostředí
Stavební úřad
 
Umístění v budově: přízemí vlevo
Telefon: 485 147 063
Email: mestsky.urad@cdub.cz
 
 
Vedoucí odboru
Ing. Marcela Chotěborová
Mobil: 774 238 077
email:   marcela.choteborova@cdub.cz               
 • stavební úřad, investice města
 
referentka
Petra Mocová
Mobil: 770 142 099
 • stavební úřad
 
referentka
Kateřina Bobková
Mobil: 
 • stavební úřad

 

referentka
Mgr. Renata Wachová
Mobil: 777 147 063
 • Ochrana přírody a krajiny, zeleň
 • správa lesů
 • ochrana ovzduší
 • pronájmy pozemků
 • silniční správní úřad

 

Členění odboru
 • Stavební úřad
 • Životní prostředí
 • Silniční správní úřad
 • Investice města
 
 
Působnost (stavební):
Český Dub, Bílá, Cetenov, Hlavice, Všelibice, Proseč pod Ještědem, Světlá pod Ještědem
Působnost (vodní):
Český Dub, Bílá, Cetenov, Všelibice, Hlavice, Proseč pod Ještědem, Janův Důl, Osečná, Křižany, Zdislava, Světlá p. J.
Působnost (pozemní komunikace):
Český Dub
Působnost (životní prostředí):
Český Dub, Bílá, Cetenov, Všelibice, Hlavice, Proseč pod Ještědem, Janův Důl, Osečná, Křižany, Zdislava, Světlá p. J.

 

Náplň činnosti:

 • Vykonává v přenesené působnosti státní správu dle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) pro území obcí výše uvedených.
 • Vykonává v přenesené působnosti státní správu jako vodoprávní úřad příslušný dle § 104 a § 105 odst. 1 písm. a/ zák.č. 254/2001 Sb. (vodní zákon).
 • Vykonává v přenesené působnosti státní správu jako silniční správní úřad dle § 40 odst. 5) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění p.p. na území obce Český Dub.
 • Vykonává v přenesené působnosti státní správu dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, pro území obcí výše uvedených (životní prostředí).
 • Příprava nebo realizace jednotlivých investic menšího rozsahu nebo částí velkých investic.
 • Příprava výběrových řízení investičních akcí po věcné stránce.
 
Stavební úřad dle zákona č. 183/2006 Sb. 
 
 •  rozhoduje o umístění staveb  
 •  rozhoduje o změně využití území 
 •  rozhoduje o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území 
 •  rozhoduje o dělení a scelování pozemků 
 • rozhoduje o ochranném pásmu
 • povoluje stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce 
 • povoluje změny staveb před dokončením 
 • povoluje užívání a změny užívání dokončených staveb 
 • povoluje a nařizuje odstranění stavby, terénních úprav a zařízení 
 • provádí kontrolní prohlídky staveb 
 • nařizuje neodkladné odstranění staveb 
 • nařizuje nutné zabezpečovací práce na stavbě 
 • nařizuje nezbytné úpravy na stavbě, stavebním pozemku nebo na zastavěném stavebním pozemku 
 • nařizuje provedení udržovacích prací 
 • nařizuje vyklizení stavby 
 • ukládá opatření na sousedním pozemku nebo stavbě 
 • eviduje a ukládá rozhodnutí a dokumentaci 
 • projednává správní delikty, vybírá a vymáhá pokuty na úseku územního řízení a stavebního řádu 
 • posuzuje oprávnění k provádění a projektování staveb
 • uděluje souhlasy k vydávání stavebních povolení speciálními stavebními úřady

 

Formuláře stavební úřad

 
Vodoprávní úřad dle zák. č. 254/2001 Sb.
 
Upravuje, omezuje, popřípadě zakazuje podle §6 odst., zákona obecné nakládání s vodami.
 
Silniční správní úřad dle zák. č. 13/1997 Sb.
 
 • Rozhoduje o zařazení pozemní komukace do kategorie místních komunikací a yřazení místní omunkace z této kategorie.
 • Rozhoduje o povolení zvláštního užívání místní komunkace.
 • Rozhodnutí o uzavírce a objížďce na místní komunikaci.
 • Rozhodnuje o připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci.
 
 
Životní prostředí – ochrana přírody a krajiny dle zák. č. 114/1992 Sb.
 • Vydává povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, ukládá náhradní výsadbu a vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě.
 • Registruje významné krajinné prvky a vydává závazná stanoviska k zásahům do registrovaných krajinných prvků.
 • Vydává rozhodnutí o vyhlášení památných stromů a jejich ochranných pásem a zrušení ochrany památných stromů.
 • Vydává souhlas k ošetřování památných stromů, souhlas ke stanoveným činnostem v ochranných pásmech památných stromů a uděluje výjimky ze zákazů u památných stromů.
 • Vydává souhlas ke zřizování či rušení veřejně přístupových účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území obce.
 
Územní plánování dle zák. č. 183/2006 Sb.

Cenový předpis - Úhrada nákladů na pořízení změn územního plánu

  
Odbor dále zajišťuje:
 
 • Zvláštní užívání veřejného prostranství, komunikací.
 • Správu lesního hospodářství, pozemků a místních komunikací a údržbu veřejné zeleně.
 • Vede evidenci včelstev.
 • Přijímá hlášení o výskytu škůdců a chorob rostlin a hromadných onemocněních zvířat.
 

Cenová mapa města Český Dub

Porostní mapa města Český Dub

Topíte v kotlech a kamnech na tuhá paliva