Obsah

 

FORMULÁŘE A TISKOPISY

Vzory, formuláře a žádosti z oblasti územního plánování a stavebního řádu:

Oznámení záměru

Ohlášení stavby

Společné oznámení záměru

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Žádost o stavební povolení

Žádost o vydání společného povolení

Ohlášení odstranění

Ohlášení dokončení stavby

Žádost o přidělení č.p./č.ev.

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Žádost o kolaudační rozhodnutí dle zákona č. 50/1976 Sb.

Žádost o povolení předčasného užívání

Oznámení změny v užívání stavby

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Vzory, formuláře a žádosti z oblasti životního prostředí:

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les - na pozemku města

Žádost o vydání souhlasu s ošetřením památného stromu

Vzory, formuláře a žádosti z oblasti pozemků a komunikací:

Žádost o pacht pozemků ve vlastnictví města

Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace - stavební práce

Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace - umístění inženýrských sítí

Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci

Žádost o pronájem pozemku ve vlastnictví města