Obsah

Stránka

  • 1

Výzva k podání cenové nabídky na akci "Oprava povrchu místních komunikací 34 d a 5 d - Český Dub"

.

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a s nimi související dodávky. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Předmětem této zakázky je provedení díla – „Oprava povrchu místních komunikací 34 d a 5 d – Český Dub“. Přesná specifikace je uvedena v příloze č. 2 této zadávací dokumentace (dokumentace zpracovaná Ing. Špulákem, soupis prací).

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK - zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - dokumentace Ing. Špulák

Příloha č. 3 - Návrh smlouvy


5. 6. 2019 Zobrazit méně

Stránka

  • 1