Obsah

Stránka

  • 1

2017 - Kryté stání objektu č. p. 14 v ul. Boženy Němcové v Českém Dubu

.

Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce a s nimi související dodávky. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Předmětem této zakázky je provedení díla – „Kryté stání objektu č. p. 14 v ul. Boženy Němcové v Českém Dubu“, jež je součástí pozemku p. p. č. 357/2 v k. ú Český Dub. Dílem se pro účely této zadávací dokumentace rozumí změna dokončené stavby, zejména pak dispoziční úpravy, a to v rozsahu stanoveném touto zadávací dokumentací, smlouvou o dílo a projektovou dokumentací „Kryté stání objektu č. p.14 v ul. Boženy Němcové v Českém Dubu“, zpracovanou Ing. Radomírem Hladkým, se sídlem Na Žižkově 154/IV, Český Dub.

VYHODNOCENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU - INSTAV, s.r.o

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU TES ČESKÝ DUB, s.r.o

UZAVŘENÁ SMLOUVA

 


25. 7. 2017 Zobrazit méně

Stránka

  • 1