Obsah

SAMOSPRÁVA MĚSTA 

Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost"). Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem.

Podle Zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 5). je obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou rada obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce.

Zastupitelstvo města Český Dub je tvořeno 15 členy zvolenými dle Zákona č. 491/2001 Sb. v platném znění.

Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a  ze  své činnosti se odpovídá zastupitelstvu města.  Rada města Český Dub je pětičlenná a tvoří ji starosta, místostarosta a další tři členové rady volení z řad členů zastupitelstva města.