Obsah

Zastupitelstvo Města Český Dub, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 p. c), s odkazem na § 189 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vydalo Územní plán Český Dub dne 13.9.2011 pod ZM /11/46 formou opatření obecné povahy Města Český Dub č. 1/2011 s účinností od 4.10.2011.
 

Odůvodnění územního plánu - Textová část

OÚP - Koordinační výkres

OÚP - Výkres širších vztahů

OÚP - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

 

Územní plán - Textová část

ÚP - Výkres základního členění území

ÚP - Hlavní výkres

ÚP - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

 

Registrace
 
  • územního plánu Český Dub
  • územní studie C 39 Český Dub
  • územní studie C 34 Český Dub
  • územní studie C 38 Na Zhůrách
 
naleznete na stránkách ústavu územního rozvoje: www.uur.cz
 
http://www.uur.cz/iLAS/Kraj_PoctyZaznamu1.asp?KODKR=51