Obsah

STAROSTA MĚSTA 

Starosta Jiří Miler

PhDr. Jiří Miler, Ph.D. (NEZÁVISLÉ SDRUŽENÍ OBČANŮ)

V letech 1998-2002 byl místostarostou, od  roku 2006 je starostou města.  Do funkce starosty ve čtvrtém volebním období byl zvolen na ustavujícím zasedání zastupitelstva města dne 5. listopadu 2018. 

"Vytvořit podmínky pro to, aby spolu všichni zastupitelé mluvili, věřili si a  spolupracovali bez ohledu na politickou příslušnost, považuji za největší úkol a odpovědnost každého starosty. Jedině tak se může město smysluplně rozvíjet ke spokojenosti většiny obyvatel".

Mobil

724 187 051

Pevná linka 485 147 051
Email starosta@cdub.cz
WWW stránky www.cdub.cz
Adresa

Městský úřad Český Dub, náměstí B. Smetany 1, 463 43 Český Dub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta zastupuje město navenek, je v čele městského úřadu a ze své činnosti je odpovědný zastupitelstvu města. Kompetence a povinnosti starosty města jsou dány Zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zejména v § 103 - 108.

 • svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva města a rady města, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva města a zápis z jednání rady města
 • rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti města svěřených mu radou města
 • spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy města
 • je oprávněn pozastavit výkon usnesení rady města, má-li za to, že je nesprávné, věc poté předkládá zastupitelstvu města na nejbližším jednání
 • odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města
 • plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi obecního úřadu, jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka Městského úřadu
 • může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
 • má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak

 

 Funkční přiřazení činností:

 • koordinace činnosti vedení města
 • rozvoj města
 • rozpočet města, investice
 • krizové řízení
 • památková péče
 • kulturní a společenské akce
 • údržba a čistota ve městě
 • sbory dobrovolných hasičů
 • přeshraniční spolupráce
 • komunikace s veřejností

Příspěvkové organizace:

Město zastupuje:

Foto starosty