Město Český Dub

Náplň činnosti odboru

Odbor vykonává v přenesené působnosti státní správu dle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) pro území obcí výše uvedených.
Vykonává v přenesené působnosti státní správu jako vodoprávní úřad příslušný dle § 104 a § 105 odst. 1 písm. a/ zák.č. 254/2001 Sb. (vodní zákon).
Vykonává v přenesené působnosti státní správu jako silniční správní úřad dle § 40 odst. 5) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění p.p. na území obce Český Dub.
Vykonává v přenesené působnosti státní správu dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, pro území obcí výše uvedených (životní prostředí).
Příprava nebo realizace jednotlivých investic menšího rozsahu nebo částí velkých investic.
Příprava výběrových řízení investičních akcí po věcné stránce.
Stavební úřad dle zákona č. 183/2006 Sb. 
Rozhoduje o umístění staveb  
rozhoduje o změně využití území 
rozhoduje o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území 
rozhoduje o dělení a scelování pozemků 
rozhoduje o ochranném pásmu
povoluje stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce 
povoluje změny staveb před dokončením 
povoluje užívání a změny užívání dokončených staveb 
povoluje a nařizuje odstranění stavby, terénních úprav a zařízení 
provádí kontrolní prohlídky staveb 
nařizuje neodkladné odstranění staveb 
nařizuje nutné zabezpečovací práce na stavbě 
nařizuje nezbytné úpravy na stavbě, stavebním pozemku nebo na zastavěném stavebním pozemku 
nařizuje provedení udržovacích prací 
nařizuje vyklizení stavby 
ukládá opatření na sousedním pozemku nebo stavbě 
eviduje a ukládá rozhodnutí a dokumentaci 
projednává správní delikty, vybírá a vymáhá pokuty na úseku územního řízení a stavebního řádu 
posuzuje oprávnění k provádění a projektování staveb
uděluje souhlasy k vydávání stavebních povolení speciálními stavebními úřady
Vodoprávní úřad dle zák. č. 254/2001 Sb.
Upravuje, omezuje, popřípadě zakazuje podle §6 odst., zákona obecné nakládání s vodami.
Silniční správní úřad dle zák. č. 13/1997 Sb.
Rozhoduje o zařazení pozemní komukace do kategorie místních komunikací a yřazení místní omunkace z této kategorie.
Rozhoduje o povolení zvláštního užívání místní komunkace.
Rozhodnutí o uzavírce a objížďce na místní komunikaci.
Rozhodnuje o připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci.
Životní prostředí – ochrana přírody a krajiny dle zák. č. 114/1992 Sb.
Vydává povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, ukládá náhradní výsadbu a vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě.
Registruje významné krajinné prvky a vydává závazná stanoviska k zásahům do registrovaných krajinných prvků.
Vydává rozhodnutí o vyhlášení památných stromů a jejich ochranných pásem a zrušení ochrany památných stromů.
Vydává souhlas k ošetřování památných stromů, souhlas ke stanoveným činnostem v ochranných pásmech památných stromů a uděluje výjimky ze zákazů u památných stromů.
Vydává souhlas ke zřizování či rušení veřejně přístupových účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území obce.
Územní plánování dle zák. č. 183/2006 Sb.
  • Přijímá podněty ke změnám územního plánu města Český Dub
Územní plán města Český Dub
formulář "Návrh na změnu územního plánu obce"
Cenový předpis - Úhrada nákladů na pořízení změn územního plánu
 
Odbor dále zajišťuje:
Zvláštní užívání veřejného prostranství, komunikací
Správu lesního hospodářství, pozemků a místních komunikací a údržbu veřejné zeleně
Vede evidenci včelstev
Přijímá hlášení o výskytu škůdců a chorob rostlin a hromadných onemocněních zvířat
 
Cenová mapa města Český Dub
Porostní mapa města Český Dub
Topíte v kotlech a kamnech na tuhá paliva

Úřad

Překlad (translations)

KALENDÁŘ AKCÍ

Po Út St Čt So Ne
1
1
2 3
2
4
5
5
2
6
1
7
1
8
3
9 10
3
11
5
12
3
13
2
14
3
15
4
16 17
3
18
4
19
2
20
1
21
1
22
2
23
1
24
2
25
3
26
1
27
1
28
3
29
1
30
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
2

Interaktivní mapa

Interaktivní turistická mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace