Obsah

Volby do Evropského parlamentu 2019

Volby do Evropského parlamentu se z rozhodnutí prezidenta republiky uskuteční ve dnech

24. a 25. května 2019.

DNY VOLEB:

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:

 

v pátek dne 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

v sobotu dne 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

Sčítání hlasů proběhne v sobotu 25. 5. 2019 bezprostředně po uzavření volebních místností.

Každý volič může ve volbách do Evropského parlamentu hlasovat pouze jednou.

KDO MŮŽE VOLIT:

Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb, tj. 25. 5. 2019, dosáhl věku nejméně 18 let a občan jiného státu (EU), který alespoň druhý den voleb, tj. 25. 5. 2019, dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů  před druhým dnem voleb (10. 4. 2019) přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR.

Překážkami ve výkonu volebního práva pro volby do Evropského parlamentu je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa) a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu).

Nejpozději 40 dnů přede dnem voleb (14. 4 2019) zanese obecní úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu údaje ze stálého seznamu voličů. Tímto způsobem je každý občan ČR, zapsán automaticky do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Postup pro voliče, kteří změní místo trvalého pobytu po zápisu do seznamu voličů

(14. 04. 2019) naleznete na stránkách MV ČR.
 

Občan jiného státu, který má právo hlasovat, není ještě veden v dodatku stálého seznamu voličů a má zájem volit, musí podat žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (případně žádost o přenesení údajů pro volby do Evropského parlamentu) u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k pobytu, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. 14. 4. 2019 (žádost k dispozici níže).

Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadu ověřit, zda je zapsán v seznamu; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

Dva dny přede dnem voleb, tj. 22. 5. 2019, obecní úřad seznam v 16:00 hodin uzavře.
 

 

 

VOLEBNÍ MÍSTNOSTI:

volební okrsek č. 1

je volební místnost – Český Dub, Český Dub I, nám. B. Smetany 1 – městský úřad

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Český Dub I, Český Dub II, Český Dub III, Loukovičky, Sobotice

(popř. evidovanému přechodnému pobytu jde-li o občana jiného členského státu EU)

 

volební okrsek č. 2

je volební místnost – Český Dub, Český Dub I, nám. B. Smetany 1 – městský úřad

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Český Dub IV, Kněžičky

(popř. evidovanému přechodnému pobytu jde-li o občana jiného členského státu EU)

 

volební okrsek č. 3

je volební místnost – Český Dub, Český Dub IV, V Parku 190 – dům s pečovatelskou službou

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Malý Dub a čp. 39/IV, 56/IV, 60/IV, 69/IV, 178/IV, 179/IV, 180/IV, 192/IV

(popř. evidovanému přechodnému pobytu jde-li o občana jiného členského státu EU)

 

volební okrsek č. 4

je volební místnost – Český Dub, Smržov – hasičská zbrojnice

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Smržov

(popř. evidovanému přechodnému pobytu jde-li o občana jiného členského státu EU)

 

volební okrsek č. 5

je volební místnost – Český Dub, Modlibohov, čp. 34 – spolkový dům

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Hoření Starý Dub, Starý Dub, Modlibohov, Sobákov

(popř. evidovanému přechodnému pobytu jde-li o občana jiného členského státu EU)

 

volební okrsek č. 6

je volební místnost – Český Dub, Libíč, čp. 30 – spolkový dům

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Bohumileč, Libíč

(popř. evidovanému přechodnému pobytu jde-li o občana jiného členského státu EU)

 

VOLIČSKÉ PRŮKAZY:

Od vyhlášení voleb (17. 1. 2019) může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz. Vydávat vyhotovené voličské průkazy bude možné nejdříve od čtvrtka 9. 5. 2019.

Volič může požádat osobně u obecního úřadu, který vede seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu, podle místa trvalého pobytu (dle údaje z občanského průkazu), nejpozději do středy 22. 5. 2019 do 16:00.

Žádost (viz formulář níže) lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (musí být datová schránka fyzické osoby - voliče), obě podání musí být doručena příslušnému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do pátku 17. 5. 2019 do 16:00 hod. Za ověření podpisu na úřadech se správní poplatek nevybírá.

Voličský průkaz lze zaslat na uvedenou adresu (doporučeně do vlastních rukou výhradně adresáta), případně může průkaz převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (viz formulář níže).

Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.
 

VOLBY V ZAHRANIČÍ:

Při volbách do Evropského parlamentu není možné hlasovat na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.
 

Pokud je volič veden na zvláštním seznamu voličů vedeným zastupitelským úřadem v zahraničí a chtěl by hlasovat při volbách do Evropského parlamentu, musí předložit potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu vedeným zastupitelským úřadem, kde byl

doposud zapsán.
 

VOLBY V NEMOCNICI, ZDRAVOTNICKÝCH NEBO SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ:

V nemocnici, porodnici, ústavu sociální péče nebo obdobném zdravotnickém zařízení může volič hlasovat:

a) na základě zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu - voliči, kteří nemají ve správním obvodu obecního úřadu trvalý pobytu nebo přechodný pobyt na území ČR. Správa zdravotnického zařízení předá údaje voličů, k zápisu do seznamu voličů, obecnímu úřadu nejpozději 20 dnů před volbami (tj. 9. května 2019 do 16:00 hod) a zároveň zašle potvrzení o zápisu voliče do tohoto seznamu obecnímu úřadu, kde je volič zapsán k trvalému pobytu (zamezení dvojí volby).

b) na základě voličského průkazu, vydaného obecním úřadem, kde má volič trvalý pobyt. 

V obou případech samotné hlasování v uvedeném zdravotnickém zařízení zajistí okrsková volební komise, v jejímž obvodu se zařízení nachází. Okrsková volební komise vyšle 2 své členy, kteří po prokázání totožnosti (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem) umožní voliči hlasovat prostřednictvím přenosné volební schránky.
 

VOLBA DO PŘENOSNÉ HLASOVACÍ SCHRÁNKY:

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou můžete zasílat na e-mail: marie.braxatorisova@cdub.cz, nebo na tel.: 485 147 051, 777 147 051 (jméno, příjmení voliče, adresa trvalého pobytu, tel. kontakt na voliče).

 

 

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ:

Po obdržení hlasovacího lístku a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Volič může vložit maximálně jeden hlasovací lístek, na kterém může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů vyznačit přednostní hlasy. Jiné úpravy nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.

 

HLASOVACÍ LÍSTKY:

Hlasovací lístky budou doručeny voličům na adresu místa trvalého pobytu nejpozději 21. 5. 2019, případně budou k dispozici ve všech volebních místnostech.

 

Další informace naleznete na stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje a také na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

 

KONTAKTNÍ OSOBA:

Osoba zodpovědná za organizaci a průběh voleb:

Marie Braxatorisová, vedoucí správního odboru

tel. 485 147 051, 777 147 051
e-mail: marie.braxatorisova@cdub.cz

 

KE STAŽENÍ: