Město Český Dub

Krizová čísla

Důležité odkazy a kontaktyfoto

pro řešení nepříznivých životních situací

ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA LIBERECKÉHO KRAJE 155
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČR - LIBERECKÝ KRAJ    150
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ČESKÝ DUB 724  179 767,  485 147 150 
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 158
POLICIE ČESKÝ DUB 724 301 576, 485 147 233, 974 466 771

Poruchy:

DODÁVKA PLYNU Pohotovostní linka nonstop: 1239 
DODÁVKA VODY Havarijní linka nonstop: 840 111 111
DODÁVKA ELEKTŘINY Poruchová linka nonstop: 800 850 860

Záchranná služba 155

Jak se chovat při vzniku mimořádné události

Snažte se zachovat klid a jednejte s rozvahou!

Zpozorujete-li nebezpečí, nebo jste-li svědkem ohrožení života nebo poškození zdraví, neprodleně podejte informaci na tísňové číslo 155. Vytáčíte pouze 155 bez předvolby. Toto číslo je možné volat z jakéhokoliv telefonu bezplatně.  Všechna volání na tuto linku z území Libereckého kraje přijímá Krajské operační středisko v Liberci!

 

V případě volání na tísňovou linku vždy uveďte:

Místo neštěstí
Co se stalo
Jméno a příjmení a věk postiženého (pokud znáte)
Snažte se odpovědět na další případné otázky dispečera
Zajímavé odkazy pro občany a obce v oblasti krizového řízení a řešení mimořádných událostí:
Informace na stránkách Magistrátu statutárního města Liberec: http://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/co-delat-kdyz/mimoradne-udalosti/postupy-magistratu-pro-reseni-mimoradnych-udalosti/
Informace na stránkách HZS LK: http://www.hzslk.cz/144-informace-pro-kazdeho.html
Krizový portál Libereckého kraje: https://pkr.kraj-lbc.cz/pkr/
Povodňový portál Libereckého kraje: http://maps.kraj-lbc.cz/mapserv/dpp/
Další odkazy na organizace poskytující služby v oblasti IZS a pomoci nejenom při řešení krizových situací najdete v dokumentu Co dělat když? Na adrese: http://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/odbory-magistratu/odbor-kancelar-tajemnika/oddeleni-krizoveho-rizeni/oddeleni-krizoveho-rizeni.html
Mimořádné události, které mohou vzniknout na území města
Téměř každý den můžeme sledovat v médiích různá neštěstí, při kterých umírají lidé. Již jsme si zvykli, že v životě lidí mohou nastat neočekávané situace. Proto je dobré vědět, jaké situace nás ohrožují, jak se v těchto situacích zachovat a chránit tak svůj život, zdraví, majetek a jak pomoci druhým.
S jakými událostmi se můžeme setkat na území města:
extrémní situace způsobené rozmary počasí (kalamitní výskyt sněhových srážek, námrazová kalamita, katastrofální sucho, vichřice a  polomy);
záplavy a povodně, protržení hrází rybníků, ohrožení ledovými bariérami;
sesuvy půdy;
onemocnění většího počtu osob, epidemie;
hromadné nákazy zvířat;
požáry, lesní požáry;
výbuch (únik plynu, čerpadla pohonných hmot, destrukce budov);
provozní havárie s únikem nebezpečných látek;
dopravní nehody s kombinovaným účinkem;
ropné havárie ve výtopnách, na komunikacích;
únik nebezpečných škodlivin do ovzduší (nemocnice, plavecký stadion, zimní stadion, úpravna vody, teplárna);
železniční neštěstí, pád letadla;
přerušení dodávek elektřiny, vody, plynu tepla, rozpad telekomunikační a informační sítě;
 
Zjistí-li někdo, že hrozí, nebo již vznikla mimořádná událost, je morální a občanskou povinností každého občana tuto skutečnost ihned oznámit.
Co dělat v konkrétní situaci:
Požár
Únik škodlivé látky do ovzduší
Povodně a záplavy
Větrná smršť
Teroristické akce
Co dělat, když bude nařízena evakuace
Zásady pro opuštění bytu nebo rodinného domu
Obecné zásady vyrozumění a varování
Zazní-li siréna- nepodceňujte riziko!
Požár
každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob;
uhasit požár, jestli je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření;
ohlásit neprodleně na určeném místě (Hasičský záchranný sbor, ohlašovna požáru apod.);
zastavte přívod plynu a vypněte elektrický proud !!!
vyneste předměty, které působením požáru mohou zvýšit jeho aktivitu nebo vyvolat výbuch a zvýšit škodlivost;
do příjezdu hasičů je každý povinen podle svých možností a rozsahu požáru jej omezit nebo likvidovat,
poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu.
Pamatujte, že záleží na každém jak se zachová a jak bude rozhodný. Svým postojem je mnohdy schopen zabránit vyšším škodám nebo případným ztrátám na životech spoluobčanů.
Únik škodlivé látky do ovzduší
opusťte ohrožený prostor kolmo na směr větru, není-li to možné, vstupte do nejbližší budovy – pokud to je možné druhé a vyšší poschodí;
zavřete a všemi vhodnými prostředky utěsněte okna, dveře a ostatní otvory (utěsnit veškerou ventilaci, větrací systémy, topidla, digestoře, světlíky a také sebemenší otvory jako jsou klíčové dírky, otvory na  poštu apod.), vypněte klimatizaci;
zabezpečte si poslech regionálních rozhlasových stanic : RCL – 101,4 FM, ČR SEVER – 91,3 FM. Zde se dozvíte co se stalo a co máte dělat. Dávejte pozor na hlášení městského rozhlasu, radiovozů nebo megafonů;
připravte si roušku (několikrát přeloženou tkaninu – nejlépe froté) namočenou ve vodě a při úniku škodlivin si ji přiložte k ústům a nosu;
při svědění na některých místech těla si tyto omyjte a otřete do sucha, oděv si podle možností vyměňte;
o situaci informujte sousedy.
Povodně a záplavy
seznamte se s možnou výší velké vody kolem vašeho působiště, vytipujte bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou;
odstraňte snadno odplavitelný materiál, připravte si pytle s pískem na utěsnění nízko položených dveří a oken, kanálů a kanalizace (především sklepy, dvory, chodníky);
uzavřete včas okna a dveře, podle možnosti utěsněte, přemístěte do  prostor, které nejsou ohroženy (vyšší podlaží) cenné předměty, předměty, které voda znehodnotí, potraviny a další, zaparkujte automobily na  bezpečná místa, kde nehrozí jejich zaplavení, proveďte evakuaci zvířat;
připravte si evakuační zavazadlo a nezapomeňte si vzít osobní doklady, léky, pojistné smlouvy, …;
jste-li k tomu vyzváni, opusťte zaplavovaný prostor do stanovených evakuačních míst, dodržte zásady při opuštění bytu (vypnutí plynu, el. proudu, vody, …). Při nedostatku času se přesuňte na bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou;
bezpodmínečně respektujte a dodržujte pokyny záchranářů;
neprojíždějte zaplaveným územím a nestěžujte činnost záchranných jednotek;
po povodni si nechte zkontrolovat stav obydlí (statika, rozvody), zlikvidujte uhynulé zvířectvo a potraviny podle pokynů hygienika, informujte se o místech humanitární pomoci a kontaktujte příslušnou pojišťovnu ohledně náhrady škod.
Větrná smršť
sledujte zprávy o příchodu větrné smršti, opusťte ulice a ukryjte se do pevných staveb;
uzavřete okna, okenice, či jinak zabezpečte otvory na návětrné straně;
připevněte pohyblivé předměty, dopravní prostředky umístěte do  závětrných prostor a jejich postavení nejmenší plochou proti větru (kde nehrozí pád unášených věcí, pád střechy nebo stromů …);
je-li to nutné, otevřete okna či dveře na závětrné straně (vyrovnání tlaku vzdušných proudů v budovách).
Teroristické akce
Anonymní oznámení (uložení bomby, třaskaviny, použití nebezpečné látky apod.)
• nedotýkejte se podezřelého předmětu;
• otevřete dveře a okna;
• zatáhněte záclony, závěsy nebo žaluzie;
• opusťte budovu a následujte ostatní evakuované do předem vyhrazených prostor;
• vezměte s sebou všechny osobní věci (osobní doklady apod.);
• dodržujte pokyny a instrukce vydané správcem objektu;
• vyčkejte další instrukce bezpečnostních složek řídících akci;
• nepoužívejte mobilní telefony – možnost iniciace roznětného systému
• v případě nálezu podezřelého předmětu, např. obálky, balíčku, oznamte tuto skutečnost na Policii ČR nebo na Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje.
Teroristická akce (za použití střelných zbraní)
• pokud jste mimo budovu, okamžitě opusťte ohrožené místo;
• pokud jste v budově, nezdržujte se v blízkosti oken;
• ukryjte se za vhodným kusem nábytku;
• striktně dodržujte instrukce vydávané bezpečnostními složkami;
• zachovejte klid a rozvahu.
Co dělat, když bude nařízena evakuace
K situaci, kdy bude nutné po varování co nejrychleji opustit ohrožený prostor, může dojít při nejrůznějších druzích ohrožení. Pokyn k evakuaci bude předán z příslušného krizového štábu obyvatelstvu v  ohrožených místech formou tísňové informace. Zpravidla bude k tomu využita lokální stanice RCL – 101,4 FM, ČR SEVER – 91,3 FM, radiovozy, megafony.
V takovém případě je potřebné dodržet zásady pro opuštění bytu, vzít si sebou evakuační zavazadlo a dostavit se na určené místo. Způsob provedení evakuace se dozvíte z vysílání regionálních rozhlasových stanic, nebo v místním veřejném rozhlase z obecního hlášení. Dále budou vydány vyhlášky, kde budou konkrétní pokyny pro jednotlivé části města (místa shromažďování, způsob přesunu, trasy ..). Je vždy nutné respektovat nařízený způsob evakuace, aby nedošlo ke zbytečným panikám a  dopravním problémům.
Při opuštění bytu, domu zanechte na domovních dveřích zprávu o  opuštění (slouží pro záchranáře, aby věděli, že byt je prázdný a pro policii ke střežení).
Bude-li povoleno použít vlastních vozidel, vezměte s sebou tolik osob, kolik bude možné, sledujte dopravní informace vysílané v rádiu a  řiďte se dopravními pokyny policie a místními úpravami pomocí dopravních značek. Dostavte se do určeného shromaždiště, které se dozvíte z  vysílání dopravních relací v rozhlase.
Jestliže nejde použít vlastní vozidlo (nebo nebude bezpečné jeho použití) a přeprava se uskuteční s využitím prostředků veřejné dopravy, dozvíte se z rozhlasového vysílání nebo z rozhlasového vozu, jak je přeprava zajištěna a kam se máte dostavit (kde je místo, kam pro vás přepravní prostředky přijedou).
Přeprava nemocných, postižených, nemocnic, škol apod. se zajišťuje pomocí přepravních prostředků přidělených obci se zvláštním zřetelem dle specifice cestujících. Tuto přepravu řídí personál příslušné instituce, která má k tomuto úkolu vydané příslušné pokyny.
Evakuační zavazadlo   
Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné situace nebo nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží běžné lehké cestovní zavazadlo, např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.
Obsahuje:
základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu,
předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor,
osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti,
přenosné rádio s rezervními bateriemi,
toaletní a hygienické potřeby,
léky, svítilnu,
náhradní oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku,
kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.
Zásady pro opuštění bytu nebo rodinného domu
uhaste otevřený oheň v topidlech,
vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček),
uzavřete přívod vody a plynu,
vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt, na dveře dejte oznámení, že jste byt opustili a dostavte se na určené místo k evakuaci,
ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt,
dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou,
kočky a psy si vezměte s sebou, ostatní domácí zvířata včetně exotických zvířat, která přežijí delší dobu, nechejte doma, zásobte je před odchodem potravou a vodou.
Obecné zásady vyrozumění a varování
Při ohrožení, o kterém můžete být vyrozuměni prostřednictvím sirén, zprávou v rozhlase, televizi, z tisku nebo hlášením místního rozhlasu, pojízdného rozhlasového vozu, megafonu, a od spoluobčanů, se snažte dodržovat následující zásady:
RESPEKTUJTE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška krajského nebo obecního úřadu apod.).
NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.
VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí.
NETELEFONUJTE zbytečně - telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.
NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci.
POMÁHEJTE sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.
UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.
UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů státní správy a samosprávy.
Zazní-li siréna- nepodceňujte riziko!!!
Když zazní siréna, znamená to vždy nějaké nebezpečí. Její zvuk upozorňuje, že může dojít nebo již došlo k mimořádné události, která ohrožuje životy a zdraví občanů, majetek a životní prostředí.
Akustické zkoušky sirén jsou vždy oznamovány předem v hromadných informačních prostředcích. Provádí se zpravidla každou první středu v  měsíci ve 12 hodin.
VAROVNÝ SIGNÁL              logo
Na území České republiky byl zaveden jediný varovný signál „ Všeobecná výstraha“ pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události. Jedná se o kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin.
Vyhlašuje se v případě, kdy může dojít nebo došlo k ohrožení životů a  zdraví obyvatel v důsledku mimořádných událostí - živelní pohromy (např. povodeň, sněhová kalamita, větrná smršť), havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí (např. havárie v chemickém závodě, ve skladu chemikálií, ropná havárie), či jiné mimořádné události (např. teroristický čin, sabotáž, žhářství).
Sirény mohou být použity podle potřeby místně nebo na území kraje i na území celého státu.
Převzato se svolením z webových stránek Magistrátu Města Liberec.

Kontakty

Překlad (translations)

KALENDÁŘ AKCÍ

Po Út St Čt So Ne
27
4
28 29
3
30
5
31
2
1
3
2
3
3
4
4 5
3
6
4
7
3
8
3
9
1
10
3
11 12
3
13
5
14
3
15
4
16
2
17
2
18 19
3
20
4
21
2
22
1
23
1
24
3
25 26
3
27
5
28
3
29
2
30
2

Interaktivní mapa

Interaktivní turistická mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace