Město Český Dub

Informace ke zřízení datové schránky

Rok 2019

Informace k poskytování dotací z rozpočtu města Český Dub na rok 2019
 

  1. Zastupitelstvo města Český Dub schválilo v rozpočtu města pro rok 2019 částku 500 000 Kč pro poskytování dotací.
  2. Dotace se poskytují v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
  3. Dotaci je možné poskytnout na konkrétní kulturní a sportovní akce nebo zajištění celoroční činnosti žadatelů vykonávajících společensky prospěšnou činnost na území města a jeho okolí v kalendářním roce 2019. Upřednostněny budou aktivity a činnosti zaměřené na děti a mládež.
  4. Žadatelem může být právnická, fyzická osoba, nestátní organizace, sdružení, spolek a nadace.
  5. O dotaci mohou požádat žadatelé prostřednictvím Žádosti č. 1 - určeno pro organizace, které provozují celoroční činnost nebo Žádosti č. 2 – určeno na konkrétní akci pro organizace, které neprovozují celoroční činnost. žádostí budou k dispozici na webových stránkách města Český Dub.
  6. Termín pro podání Žádostí pro poskytování dotací je stanoven na termín od 1. dubna 2019.
Vyhodnocování žádostí o dotace proběhne v termínu od 23. dubna 2019 až do vyčerpání finančních prostředků schválených na poskytování dotací v rozpočtu města pro rok 2019.
  1. Finanční prostředky z přidělené dotace lze použít pouze k účelu: nákup materiálu (výdaje na nákup materiálu, energií a zboží), nákup služeb (výdaje na opravy a udržování, cestovné a ostatní služby - např. nájem, propagace, ozvučení, nasvícení), osobní náklady (výdaje na mzdové náklady, soc. a zdrav. pojištění), ostatní náklady (výdaje výše neuvedené - např. jednorázové honoráře).
  2. Vyúčtování dotace bude poskytovateli předloženo v souladu se sjednanými podmínkami, termíny a místem uvedenými ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace. Pokud žadatel nesplní podmínky stanovené ve veřejnoprávní smlouvě, vystavuje se vymáhání neproúčtované části dotace (nebo celé dotace), případně sankcím specifikovaným ve veřejnoprávní smlouvě (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění).

Schváleno usnesením rady města č. 2019/RM/06/66 ze dne 27. 3. 2019.


PŘIDĚLENÉ DOTACE

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA - TJ SOKOL ČESKÝ DUB

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA - SPORTOVNÍ CENTRUM PODJEŠTĚDÍ ČESKÝ DUB

Město

Překlad (translations)

Interaktivní mapa

Interaktivní turistická mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace