Město Český Dub

Rok 2023

Informace k poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Český Dub na rok 2023
 1. Zastupitelstvo města Český Dub schválilo v rozpočtu města pro rok 2023 částku 750 000 Kč pro poskytování dotací.
 2. Dotace se poskytují v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
 3. Dotaci je možné poskytnout na komunitní a spolkové činnosti (A), konkrétní kulturní, sportovní, vzdělávací či společenské akce (B) nebo zajištění celoroční činnosti žadatelů vykonávajících společensky prospěšnou činnost na území města a jeho okolí v kalendářním roce 2023 (C). Upřednostněny budou aktivity a činnosti realizované ve městě Český Dub nebo podporující město a občany města a aktivity a činnosti zaměřené na děti a mládež realizované v Českém Dubu.

A. Celoroční komunitní a spolková činnost na území města

 • maximální výše dotace 20.000,-- Kč
 • dotace je poskytována ve formě paušálu na výdaje, které souvisí s účelem dotace (§ 10a, odst. 8, písm. c) zák. č. 250/2000 Sb.)
 • ve finančním vypořádání předloží příjemce dotace Zprávu o činnosti za rok 2023 (viz formulář Vypořádání A) – příjemce předkládá zprávu do 15. 2. 2024
 • věcná způsobilost výdajů (výdaj je spojený s komunitní a spolkovou činností)
 • časová způsobilost výdajů - časově jsou způsobilé výdaje uskutečněné v období 1.1.2023 – 31.12.2023. V případě nákladů souvisejících s účelem dotace a vzniklých v prosinci 2023 jsou časově způsobilé výdaje uhrazené do 31.1.2024.

 B. Jednorázové kulturní, sportovní, vzdělávací či společenské akce se zapojením veřejnosti

 • dotace je poskytována na plánované výdaje spojené s realizací konkrétní akce – v žádosti o dotaci musí být určeny výdaje, které budou hrazeny z dotace
 • ve finančním vypořádání předloží příjemce dotace Zprávu o akci realizované v r. 2023, včetně závěrečného vyúčtování poskytnutých dotačních prostředků (viz formulář Vypořádání B)
 • k vyúčtování dotačních prostředků příjemce doloží:
 • doklad prokazující účel výdaje (faktura, paragon, výkaz, apod.)
 • doklad o provedení úhrady výdaje (výdajový pokladní doklad, výpis z bankovního účtu)
  • příjemce předkládá Zprávu o akci realizované v r. 2023, včetně vyúčtování poskytnutých dotačních prostředků do 15. 2. 2024
  • věcná způsobilost výdajů (výdaje uvedené v žádosti o dotaci, resp. ve veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace)
  • časová způsobilost výdajů - časově jsou způsobilé výdaje uskutečněné v období 1.1.2023 – 31.12.2023. V případě nákladů souvisejících s účelem dotace a vzniklých v prosinci 2023 jsou časově způsobilé výdaje uhrazené do 31.1.2024.

C. Celoroční společensky prospěšná činnost s aktivitami zaměřenými na děti a mládež na území města

 • minimální výše dotace 20.000,-- Kč
 • dotace je poskytována na činnost žadatele a provoz zařízení žadatele,
 •  v žádosti o dotaci musí být určeny výdaje, které budou hrazeny z dotace
 • ve finančním vypořádání předloží příjemce dotace Zprávu o činnosti za rok 2023, včetně závěrečného vyúčtování poskytnutých dotačních prostředků  (viz formulář Vypořádání C)
 • k vyúčtování dotačních prostředků příjemce doloží:
 • doklady prokazující účel výdaje (faktura, paragon, výkaz, apod.)
 • doklady o provedení úhrady výdaje (výdajový pokladní doklad, výpis z bankovního účtu)

 1. Žadatelem může být právnická osoba nebo fyzická osoba – o dotaci rozhoduje poskytovatel na základě písemné žádosti. Žádost musí obsahovat povinné údaje dle ustanovení § 10a, odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb. (viz formulář Žádost o dotaci z rozpočtu města Český Dub).
 2. S příjemcem dotace bude uzavřena veřejnoprávní smlouva dle ustanovení § 10a, odst. 5, zák. č. 250/2000 Sb.
 3. Žadatelé mohou podávat žádosti průběžně. Žádost se všemi přílohami je možné podat (i) v tištěné formě osobním doručením na podatelnu Městského úřadu v Českém Dubu nebo zasláním na adresu: Město Český Dub, Nám. B. Smetany 1, 463 43  Český Dub nebo (ii) v elektronické formě zasláním do datové schránky města Český Dub (4c4b45x)
 4. Vyhodnocování žádostí o dotace proběhne v termínu od 15. května 2023 až do vyčerpání finančních prostředků schválených na poskytování dotací v rozpočtu města pro rok 2023.
 5. Vyúčtování dotace bude poskytovateli předloženo v souladu se sjednanými podmínkami, termíny a místem uvedenými ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace. Pokud žadatel nesplní podmínky stanovené ve veřejnoprávní smlouvě, vystavuje se vymáhání neproúčtované části dotace (nebo celé dotace), případně sankcím specifikovaným ve veřejnoprávní smlouvě (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění).
 6. Na dotaci není právní nárok.
 7. Konzultace k dotacím poskytuje Ing. Petr Ponikelský, vedoucí odboru rozvoje města, ekonomiky a správy majetku, tel. 778 453 489, e-mail: petr.ponikelsky@cdub.cz.

Schváleno usnesením rady města č. 2023/RM/10/104 ze dne 12.04.2023.

DOKUMENTACE

Žádost o dotaci (vzor 2023) - typ dotace A, B, C - XLS (21.42 kB)

Žádost o dotaci (vzor 2023) - typ dotace A, B, C - PDF (183.94 kB)

Vypořádání dotace - typ A (vzor 2023) - DOC (18.77 kB) 

Vypořádání dotace - typ B (vzor 2023) - DOC (23.62 kB)

Vypořádání dotace - typ C (vzor 2023) - DOC (23.62 kB) 

Závěrečné vyúčtování (pomocný nástroj pro typ B, C) - XLS (19.98 kB)

 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

Veřejnoprávní smlouva - Sportovní centrum Podještědí Český Dub, z.s. 

Veřejnoprávní smlouva - Mládežnický fotbalový klub Podještědí, z.s. 

Veřejnoprávní smlouva - Tělocvičná jednota Sokol Český Dub 

Město

Překlad (translations)

KALENDÁŘ AKCÍ

Po Út St Čt So Ne
27
4
28 29
3
30
5
31
2
1
3
2
3
3
4
4 5
3
6
4
7
3
8
3
9
1
10
3
11 12
3
13
5
14
3
15
4
16
2
17
2
18 19
3
20
4
21
2
22
1
23
1
24
3
25 26
3
27
5
28
3
29
2
30
2

Interaktivní mapa

Interaktivní turistická mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace