Město Český Dub
Město Český Dub
Informace k rekonstrukci křižovatky u zdravotního střediska zde

POZOR - V důsledku rekonstrukce křižovatky platí Výlukové jízdní řády ČSAD zde

Individuální výstavba Na zhůrách

PŘIPRAVOVANÉ POZEMKY PRO BYDLENÍ V ČESKÉM DUBU - WEBOVÉ STRÁNKY

Území určené k individuální výstavbě

Zastupitelstvo města rozhodlo dne 27.11.2007 v Programu rozvoje města o přípravě území k výstavbě rodinných domů v lokalitě Na Zhůrách za předpokladu zabezpečení přístupové komunikace z krajské komunikace - silnice 3. tř. III/27711 – pozemek p.č. 1131 v k.ú. Český Dub (silnice vedoucí ke koupališti – směr Hradčany). V souvislosti s tím byla v roce 2008 zahájena jednání s majitelem privátních pozemků p. Bergmanem o odkupu části jeho pozemků, které zajistí přístupovou komunikaci ke stavebním pozemkům města ze zmíněné krajské komunikace. Odkoupení těchto pozemků schválilo Zastupitelstvo města usn. č. ZM/11/17 ze dne 29.3.2011. Zahrnutím dotčených pozemků do zastavitelného území a zajištěním přístupové komunikace z krajské silnice byla završena nejdůležitější etapa příprava území pro výstavbu rodinného bydlení. Dne 13.9. 2011 usn. č. ZM/11/46 schválilo zastupitelstvo města nový Územní plán města.
Urbanistický vzhled plánované výstavby je řešen v závazné územní studii. Zajištění urbanistického vzhledu plánované výstavby, který by odpovídal významu lokality, je druhým zásadním úkolem, kterým se zastupitelstvo města velmi odpovědně zabývá. Již v územním plánu jsou stanoveny základní obecné podmínky pro vzhled domů v městské či venkovské oblasti v našem městě. Protože se však jedná o velmi cenné území ve městě, rozhodlo zastupitelstvo města ve III. změně územního plánu (usn. č. 9/2009 dne 24.11.2009), že kromě těchto obecných regulativů, je možné na tomto území stavět pouze na základě  Územní studie - Rozvojová lokalita C38 Na Zhůrách, která  byla veřejně projednána na zasedání zastupitelstva města dne 13.12.2011 a byla zaregistrována Ústavem územního rozvoje.  
Zastupitelstvo města schválilo dvakrát záměr prodeje pozemků, v roce 2011 č. usn. ZM/11/31 ze dne 3.5.2011 a v roce 2012  č. usn. ZM/12/08 ze dne 24.4.2012. Dne 19.4.2016 zastupitelstvo města rozhodlo usn. č. 2016/ZM/03/35 o variantě vlastní (postupné) investice do infrastruktury ze strany města a následný prodej parcel konečným stavebníkům v lokalitě Na Zhůrách. Dále bylo stanoveno, že o dalším postupu, tzn. zda město bude budovat infrastrukturu nebo pozemky prodá developerovi,  zastupitelstvo rozhodne v letošním roce po zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (předpoklad dokončení PD je 12/2021, termín pro výstavbu je cca 2023 – 2024).
 

Město

Překlad (translations)

Interaktivní mapa

Interaktivní turistická mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace