Město Český Dub

Informace ke zřízení datové schránky

Realizace úpravy křižovatky a silnice II/277 a II/278 u zdravotního střediska 

Realizace úpravy křižovatky a silnice II/277 a II/278 u zdravotního střediska

Předpokládané zahájení prací: 30.8.2021 - Rozhodnutí MML - uzavírky

Investor: Liberecký kraj

Zhotovitel: Metrostav a.s., IČO: 00014915

Celkové náklady: 13.283.815,52 Kč 

Finanční spoluúčast Města Český Dub: 3 032 101,61 Kč ((financování stavebních úprav objektů, které jsou ve vlastnictví města – chodníky, opěrná zeď a osvětlení na základě Smlouvy o spolupráci při realizaci stavební akce s Libereckým krajem).

 

Projektová dokumentace 

Smlouva o spolupráci při realizaci stavební akce 

Výběrové řízení

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Předmětem stavební akce je rozšíření křižovatky ulice Masarykova a Husova a napojení místní komunikace 17. listopadu v Českém Dubu, včetně přilehlých stávajících chodníků a stávajícího mostního objektu ev. č. 277-012, stávající opěrné zdi a vtoku do náhonu. V současné době provoz po krajské silnici č. II/277 a II/278 komunikace využívané výhradně pro silniční dopravu s přilehlými chodníky pro pěší provoz. Konstrukce komunikací nejsou v dobrém stavebně-technickém stavu a křižovatka se vyznačuje značnou nehodovostí. Součástí návrhu je vyvolaná investice na zřízení pohotovostního stání rychlé záchranné pomoci a krátkodobé stání pro návštěvníky se sníženými schopnostmi pohybu u objektu zdravotného střediska. Navíc úprava doplňuje místa pro bezpečný pohyb chodců. Projektová dokumentace řeší úpravu křižovatky a tím vyžádané zásahy do území a zpevněných ploch, výstavbou dojde ke zvýšení bezpečnosti dopravního provozu i chodců, svým charakterem se jedná o dobudování a zkvalitnění dopravní infrastruktury obce.
Není sporu o tom, že křižovatka u zdravotního střediska nebyla v minulosti nikdy bezpečná a bohužel jsme na tomto místě byli svědky několika dopravních nehod. Po výrazném zvýšení dopravy v posledních letech a  po otevření nového zdravotního střediska s výjezdovou základnou Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje na konci roku 2017, jsme se shodli se zástupci Libereckého kraje na tom, že úprava nebezpečné křižovatky u zdravotního střediska je již nezbytná. Současně několik let usilovali o rekonstrukci silnice II/277 a II/278 obyvatelé přilehlých domů, které vzhledem k špatnému stavebně-technickému stavu silnice výrazným způsobem zatěžovala hlučnost projíždějících vozidel. Při zpracování projektové dokumentace se posuzovaly všechny možné varianty a výsledná podoba úpravy křižovatky a silnice  II/277 a II/278 byla schválena dne 12. 5. 2020 Rozhodnutím Magistrátu města Liberec. S obavou jsme v loňském roce sledovali, zda nebude po vypuknutí epidemie koronaviru zastavena právě tato investice Libereckého kraje. Nestalo se tak a velké poděkování proto patří vedení Libereckého kraje a Krajské správy silnic Libereckého kraje, jmenovitě hejtmanovi p. Martinu Půtovi, náměstkovi hejtmana pro dopravu Ing. Janu Svitákovi, řediteli KSS LK Ing. Janu Růžičkovi a Ing. Petru Kadlecovi, kteří tento projekt dovedli až k samotné realizaci.

foto

03__Koordinační_situace_stavby

 

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace